Loading...
Zespół2021-07-19T09:48:34+00:00

MACIEJ SKRZYPEK

WSPÓLNIK
RADCA PRAWNY

Prowadzi praktykę prawa umów, prawa korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji inwestycyjnych, prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej oraz prawa danych osobowych.

Obsługuje przedsiębiorców z branży budowlanej, technologicznej, informatycznej, spółki komunalne oraz instytucje samorządowe. Obsługa obejmuje bieżącą działalność oraz konkretne projekty.

Radca prawny od roku 2012. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2008 r.) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2013 r.).

Obsługę prowadzi również w języku angielskim.

MARCIN JAGODZIŃSKI

WSPÓLNIK
RADCA PRAWNY

Obsługuje przedsiębiorców z sektora finansowego oraz branży budowlanej, technologicznej, funeralnej, kawowej (i wielu innych) oraz jednostki sektora finansów publicznych, a także konsumentów (w tym w sporach z bankami).
Prawnik od roku 2008, radca prawny od roku 2014. Doktor nauk prawnych od roku 2017. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w specjalności postępowanie cywilne – na podstawie rozprawy doktorskiej, która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod tytułem: „Odpowiedzialność z tytułu wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa spółek handlowych oraz sądowego postępowania cywilnego.
Adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (od roku 2018).
Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie prawa (od roku 2012). Szkolenia te adresowane były i są do sędziów sądów powszechnych, radców prawnych, adwokatów, członków zarządów i rad nadzorczych spółek handlowych, jak również wspólników tych spółek i przedsiębiorców. Aktualnie prowadzi m.in. cykl szkoleń dotyczących prawnych zagadnień kredytów frankowych.
Od roku 2019 uczestnik prestiżowego programu Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (MBA – SGH). Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2008 r.) oraz Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego (na tym samym Wydziale – 2009 r.).

Specjalizuje się w trudnych postępowaniach sądowych oraz skomplikowanych negocjacjach i wymagających projektach/transakcjach. Ponadto skutecznie wspiera Klientów poprzez bieżące doradztwo prawne, w tym w zakresie prawa umów.
Ekspert m.in. w następujących dziedzinach:
– kredyty frankowe oraz prawo bankowe (spory o stwierdzenie nieważności lub „odfrankowienie” umowy kredytu, sprawy dotyczące umowy kredytu w euro i innych walutach obcych, doradztwo przy zawieraniu umów z Bankami, w tym przy zawieraniu aneksów, nieuczciwe praktyki rynkowe, zwrot prowizji od Banku, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, restrukturyzacja zobowiązań kredytowych, powództwa przeciwegzekucyjne oraz negocjacje i inne tzw. działania antywindykacyjne);
– prawo spółek handlowych oraz prawo rynku kapitałowego (w tym: spory o zaskarżanie uchwał, actio pro socio, odpowiedzialność członków organów oraz wspólników spółek handlowych, postępowania o wyłączenie wspólnika w spółce z o.o., doradztwo dotyczące zgromadzeń w spółkach kapitałowych i udział w zgromadzeniach, postępowania rejestrowe, doradztwo dla zarządów i rad nadzorczych);
– zwalczanie nieuczciwej konkurencji (w tym postępowania sądowe z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji);
– prawo rodzinne (trudne rozwody, sprawy alimentacyjne, kontakty z Dziećmi, podział majątku, tzw. rozliczenie konkubinatu);
– sprawy sądowe o eksmisję;
– prawo spadkowe, funeralne oraz sukcesja w biznesie (w tym tzw. zarząd sukcesyjny, doradztwo przy sporządzeniu testamentu, stwierdzenie nabycia spadku i notarialne poświadczenie dziedziczenia, ustalenie składników masy spadkowej, zachowek, zapisy, polecenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, dyspozycja wkładem na rachunku bankowym na wypadek śmierci, dział spadku, zasiłek pogrzebowy);
– prawo budowlane (ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych);
– prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (w tym upadłość konsumencka, odpowiedzialność z tytułu niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, zakup nieruchomości od syndyka)

Zodiakalny lew z „duszą wojownika“. Maratończyk, triatlonista.

ANNA JEŻYK

RADCA PRAWNY

Specjalizuje się w publicznym prawie administracyjnym i samorządowym, postępowaniu sądowym i administracyjnym, prawie zamówień publicznych, prawie pracy oraz ochronie danych osobowych. Obsługuje jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorców oraz konsumentów.

Prawnik od roku 2010, radca prawny od roku 2014.
Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie prawa, jak również wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami, w tym na studiach podyplomowych.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2010 r.).

BEATA DANEL-SKRZYPEK

RADCA PRAWNY

Prowadzi praktykę z zakresu prawa spółek, w tym spółek publicznych notowanych na GPW. Doradza spółkom prawa handlowego w zakresie korporacyjnym na wszelkich etapach funkcjonowania. Obsługuje procesy łączenia, podziału i przekształcania spółek, doradza w transakcjach optymalizacyjnych. Specjalizuje się również w prawie nieruchomości, w szczególności w zakresie inwestycji deweloperskich i komercyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi inwestycyjnej m.in. transakcji typu share deal, asset deal, PE/VC, IPO oraz SPO, a także emisją obligacji.

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski oraz Chicago-Kent College of Law, a także studiów podyplomowych Akademii Spółek, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.

Autorka oraz współautorka publikacji z zakresu spółek prawa handlowego.

Obsługę świadczy w języku angielskim i niemieckim.

DOMINIK SZEWIOŁA

ADWOKAT

Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we WrocławiuAbsolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2 kierunki: prawo oraz ekonomia). Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Uzyskał również uprawnienia mediatora.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie postępowań sądowych. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych (w tym alimenty, rozwody, kontakty z Dziećmi), prawie karnym (w tym sprawy karne gospodarcze) oraz postępowaniach dyscyplinarnych.

Zdecydowany, koncyliacyjny, innowacyjny.

Posługuje się biegle językiem angielskim, a także językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.

MARCIN PUSTELNIK

ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz w zakresie postępowań sądowych zdobyte w ramach współpracy z wrocławskimi oraz łódzkimi kancelariami adwokackimi.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych prawem własności intelektualnej, ochroną danych osobowych, prawem handlowym, prawem transportowym oraz prawem umów.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Prywatnie zapalony tenisista oraz fan e-sportu.

RADOSŁAW STRUGAŁA

OF COUNSEL
DOKTOR HABILITOWANY NAUK PRAWNYCH

Doktor nauk prawnych oraz adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 do 2015 r., jako członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, uczestniczył w pracach legislacyjnych. Jest współautorem uzasadnienia do projektu będącego rezultatem tych prac (projekt jednej z ksiąg tzw. nowego Kodeksu cywilnego).

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym – w szczególności prawie umów oraz prawie odpowiedzialności odszkodowawczej.  Jest współautorem dużego komentarza do Kodeksu cywilnego wydawanego przez wydawnictwo C.H. Beck oraz jednego z tomów Systemu Prawa Handlowego (tom 5a, Prawo Umów Handlowych, Warszawa 2020), autorem dwóch monografii – „Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma” (Warszawa 2013) oraz „Dobra i interesy chronione w strukturze czynu niedozwolonego” (Warszawa 2019), a także pomysłodawcą, współautorem oraz redaktorem pozycji „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów” (wyd. 2016, 2018 i 2020).

Regularnie publikuje na łamach czasopism prawniczych, zabierając głos w dyskusji nauki i środowiska prawniczego.

Jest autorem łącznie kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Posługuje się językiem angielskim.

ALEKSANDRA BUDNIAK – ROGALA

ADWOKAT
DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, a także w arbitrażu i mediacjach.
Obsługę prawną świadczy po polsku i po niemiecku.
Prawnik od 2007 r., LLM od 2008 r., adwokat od 2016 r. (po wcześniejszym odbyciu aplikacji adwokackiej w latach 2013 – 2015). Doktor nauk prawnych od 2014 r. (pracę doktorską – pod tytułem „Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym” – obroniła z wyróżnieniem).
Posiada uprawnienia mediatora (od 2017 r.).
Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Postępowania Cywilnego (od 2014 r.).
Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny postępowania cywilnego, w tym współautorka komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2007 rok – magister prawa). Ukończyła również studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą (2008 rok – Master of German and Polish Law). Absolwentka dziennych studiów doktoranckich nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (rok 2013). Posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością postępowanie cywilne.

Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne (od 2008 r.) i szkoleniowe (od 2012 r.) z zakresu cywilnego postępowania sądowego. Uczestniczyła w projektach szkoleniowych prowadzonych na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wykładowca w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Prawnik z zamiłowania.

DARIA ŚWIDERSKA

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz prawa nowych mediów (w szczególności w zakresie IT/IP). 

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej (w tym w szczególności obsłudze korporacyjnej) podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów w obrocie handlowym.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem francuskim w stopniu dobrym.

SEBASTIAN BECHCICKI

RADCA PRAWNY

Absolwent III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie złożył dyplom z wynikiem bardzo dobrym a także z najlepszym wynikiem studiów na Wydziale. Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor cywilistycznych i filozoficznych publikacji naukowych oraz monografii z zakresu postępowania cywilnego.

Doświadczenie zdobywał praktykując w kilku wrocławskich kancelariach radcowskich. Specjalizuje się w prawie umów a także w szeroko pojętym rozwiązywaniu sporów cywilnych i gospodarczych. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwami w tym w zakresie finansowo-księgowym i w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu. Zdobyta wiedza i umiejętności w tym zakresie przekładają się na znajomość zagadnień specyficznych dla domeny publiczno-prawnej w tym w szczególności w sprawach administracyjnych, podatkowych oraz w prawie pracy.

Posługuje się językiem angielskim biegle w mowie i piśmie. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Interesuje się muzyką, sztuką oraz sportami ekstremalnymi. Zawodowo cechuje go prakseologiczne podejście do zagadnień, asertywność, komunikatywność, wytrwałość oraz odporność na stres.

ALEKSANDRA GŁĄB

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Filologicznego (filologia francuska) oraz Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo). Posiada certyfikat Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (British Law Centre). Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny od 2021 r.

Doświadczenie zdobywała we wrocławskich kancelariach prawnych m.in. w zakresie prawa ochrony danych osobowych, umów, własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i medycznego.

Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.

KAROLINA CZERWONKA

APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Podczas studiów brała udział w międzynarodowej wymianie na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz w ogólnopolskim programie MOST na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praktykowała w kancelariach radcowskich we Wrocławiu. Interesuje się prawem cywilnym oraz międzynarodową ochroną praw człowieka.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

ADRIANNA SABADASZ

APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiowała także prawo na Paris Lodron Universität w Salzburgu w ramach programu Erasmus.

Podczas studiów praktykowała w kancelariach prawnych oraz zajmowała się udzielaniem porad i sporządzaniem pism procesowych w ramach działalności Wrocławskiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.

KINGA ŻYDEK

APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Podczas studiów została laureatką ogólnopolskiego konkursu „Grasz o staż” i odbyła staż w dziale prawnym jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w kancelariach prawnych na Śląsku. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, które zdobyła pracując jako lawyer-in house. W kręgu jej zainteresowań jest prawo pracy, prawo budowlane i prawo medyczne.

Ma duszę społecznika. Jest Instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrzyni. Pełni funkcję Szefowej Zespołu Zuchowego Wydziału Wsparcia Metodycznego Głównej Kwatery ZHP w Warszawie, gdzie działa projektowo. Została odznaczona brązowym Krzyżem za zasługi dla ZHP.

Posługuje się językiem angielskim.

BEATA GAWRON

MŁODSZY MENEDŻER

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na specjalności Menedżer Sportu. Studentka zarządzania na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym.

Swoje doświadczenie w pracy administracyjnej zdobywała we wrocławskim przedszkolu. Interesuje się szeroko pojętym marketingiem oraz zarządzaniem, a jej pasją jest sztuka,  muzyka, sport i ludzie.

Posługuje się językiem angielskim.

ŁUKASZ ŁOZIŃSKI

CORPORATE FINANCE CONSULTING

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Zdobywał doświadczenie jako analityk, menadżer, przedsiębiorca, ekspert organów publicznych, start-up mentor oraz inwestor.
Zrealizował ponad 100 projektów doradczych w 8 branżach, biorąc udział w transakcjach kapitałowych na łączną kwotę przekraczającą 500 milionów złotych.

MARCIN KUKUĆ

ASYSTENT RADCY PRAWNEGO

MACIEJ ŁODZIŃSKI

ASYSTENT RADCY PRAWNEGO

MICHALINA SZYSZKA

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY