W dniu 30 listopada 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa). Nowelizacja Ustawy nastąpi na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie Ustawy (dalej: Nowelizacja).

Celem Nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez Nowelizację to:

  1. rozszerzenie katalogu podmiotów, na które można nałożyć sankcje pieniężne w przypadku naruszenia obowiązków określonych w Ustawie

Począwszy od 30 listopada 2019 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej będzie uprawniony do nałożenia kary pieniężnej do wysokości 1 000 000 złotych za naruszenie obowiązków wynikających z Ustawy takich jak np. niewyznaczenie przez instytucję obowiązaną pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad zgodnością działalności ww. instytucji z przepisami, niestosowanie środków bezpieczeństwa finansowego czy niewdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń nie tylko na członków zarządu tej instytucji, lecz również na kadrę kierowniczą wyższego szczebla lub pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami Ustawy.

  1. wprowadzenie obowiązku spełniania kryteriów kompetencji i reputacji przez podmioty świadczące usługi we wskazanym w Ustawie zakresie

Zmiana ta dotyczy podmiotów świadczących usługi polegające m.in. na tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej czy pełnieniu funkcji członka zarządu w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi ww. podmiotów, ich wspólnikami lub zajmujące stanowiska kierownicze w ww. podmiotach są zobowiązane do posiadania zarówno wiedzy jak i doświadczenia w zakresie działalności prowadzonej przez ww. podmiot. Wymóg ten uznaje się spełniony w przypadku ukończenia odpowiedniego kursu, szkolenia lub świadczenia przez okres co najmniej 1 roku usług oferowanych przez ww. podmioty. Zgodnie z Nowelizacją spełnienie powyższego wymogu musi myć dokonane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Nowelizacji, czyi do końca lutego 2020 r. Ponadto wskazane osoby fizyczne nie mogą być karane za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe. Za nieprzedłożenie wymaganych zaświadczeń osoba fizyczna, o której mowa może zostać ukarana karą pieniężną do wysokości 10 000 złotych.

  1. dodanie przepisów zapobiegających sytuacjom, w których osoby będące beneficjentami rzeczywistymi pośredników w obrocie nieruchomościami, a także osoby zajmujące kierownicze stanowiska w takich podmiotach, były osobami karanymi

Nowelizacja wprowadziła warunek, aby osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi oraz osobami zajmującymi kierownicze stanowisko u pośredników w obrocie nieruchomościami były osobami niekaranymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wskazane osoby będą musiały uzyskać zaświadczenie o niekaralności, a zaniechanie w przedłożeniu takiego zaświadczenia na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej może skutkować karą pieniężną do wysokości 10 000 złotych.

  1. otwarcie katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy, wchodzącymi w skład grupy, instytucjami obowiązanymi

Powyższe oznacza, że zwiększyła się grupa podmiotów, które mogą informować się wzajemnie o przekazaniu Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej lub innym właściwym organom, informacji określonych w Ustawie oraz o prowadzonych analizach dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wymiana informacji może nastąpić w ramach grupy czyli jednostki dominującej wraz z jej jednostkami podporządkowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.