POSTY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK!

Alfabet dla przedsiębiorcy to zbiór merytorycznych zagadnień przydatnych i koniecznych przy prowadzeniu biznesu.

Co tydzień w poniedziałek publikowane będą informacje w formie postów na naszych social mediach –  JSP LinkedIn oraz JSP Facebook, a po zakończeniu serii zagadnienia zostaną połączone w jeden pdf do pobrania za darmo.

Zagadnienia zostały opracowane przez zespół kancelarii JSP.

Aport jest to wkład wspólnika wnoszony na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji spółki, mający formę niepieniężną. Przedmiotem aportu mogą być zarówno rzeczy ruchome (np. maszyny, pojazdy, urządzenia) i nieruchomości, jak i wartości niematerialne (prawa), np. wierzytelność wspólnika, tytuł prawny do nieruchomości, udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków wspólnika w innej spółce, patent czy inne prawa własności intelektualnej.
W formie aportu do spółki wniesione może zostać również przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (ZCP), co w praktyce jest często wybieraną przez przedsiębiorców formą przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, w szczególności z uwagi na korzystne aspekty tego rozwiązania pod kątem podatkowym.
Wniesienie aportu w formie przedsiębiorstwa lub ZCP jest bowiem zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) a także nieopodatkowane VAT.
___________________________________________________________

A contribution-in-kind (PL aport) is a shareholder’s contribution made in a non-cash form to cover the shares acquired in a capital company. The subject of the in-kind contribution may be movables (e.g. machines, vehicles, equipment) and real estate, as well as intangible assets (rights), e.g. a shareholder’s receivable, legal title to real estate shares or all of the shareholder’s rights and obligations in another company, a patent or other intellectual property rights.
An enterprise or its organised part (OPE) may also be subjects of contribution-in-kind to a company, which in practice is often chosen by entrepreneurs as a form of transforming sole proprietorships into capital companies, especially due to favourable tax aspects of such a solution.
Making a contribution-in-kind in the form of an enterprise or an OPE is free from personal income tax (PIT) and VAT.

autor: Karolina Till, prawnik JSP

BHP jest to zbiór zasad określających zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy oraz zapewniania odpowiednich warunków w miejscu pracy.

Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie BHP w zakładzie pracy jest pracodawca. Na zakres jego odpowiedzialności nie wpływają obowiązki pracowników w tej dziedzinie oraz powierzenie wykonywania zadań specjalistom spoza zakładu pracy.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należą:

 • wdrożenie wewnętrznych procedur zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
 • zapewnienie, aby budynek, w którym wykonywana jest praca spełniał warunki BHP
 • przekazywanie pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy i zasadach postępowania w przypadku awarii
 • wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i podejmowanie działań w razie zagrożeń pożarowych
 • zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników
 • ocena i udokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą

Brak zapewnienia odpowiednich warunków BHP może podlegać odpowiedzialności karnej w postaci grzywny od 1.000 do 30.000 zł.
Organem państwowym, kontrolującym przestrzeganie tych zasad jest Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).
Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian w kodeksie pracy w zakresie uregulowania zasad pracy zdalnej, w tym BHP w wykonywaniu obowiązków poza stałym miejscem pracy.

___________________________________________________________

Occupational health and safety (OSH) is a set of rules defining the principles of safe and hygienic performance of work and ensuring proper conditions at the workplace.
The employer is responsible for ensuring OSH at the workplace. The scope of his responsibility is not affected by the obligations of employees in the field of OSH and entrusting the tasks to specialists from outside the workplace.

The employer’s main responsibilities include:

 • implementing internal procedures to prevent accidents at work and occupational disease
 • ensuring that the building in which work is carried out complies with OSH
 • providing employees with information on health and life hazards occurring at the workplace and the rules of conduct in the event of an accident
 • appointing employees responsible for providing first aid and taking action in the event of fire hazards
 • providing resources necessary for first aid, fire fighting and evacuation of employees
 • assessment and documentation of occupational risk related to the performed work

Failure to ensure proper health and safety conditions may be subject to criminal liability in the form of a fine from PLN 1,000 to PLN 30,000.
The State Labour Inspectorate is the state body which monitors compliance with OSH rules.
Currently, works are in progress to amend the Polish Labour Code to regulate the principles of remote work, including health and safety in the performance of duties outside the permanent workplace.

autor: Kinga Żydek, aplikant radcowski JSP

Compliance jest to ogół regulacji wewnętrznych w przedsiębiorstwie, mających na celu zapewnienie zgodności jego działania z przepisami prawa. Efektywny system compliance pozwala na wykrycie uchybień w różnych sektorach przedsiębiorstwa i zapobieżenie im w przyszłości.
Obszary, w których wydajne procedury zgodności mają istotne znaczenie obejmują w szczególności ochronę danych osobowych, prawo pracy, zgłaszanie naruszeń przez sygnalistów, czy zasady współpracy z kontrahentami, w tym pod kątem transakcji z konsumentami, praktyk antykorupcyjnych czy nieuczciwej konkurencji.
Po formalnym wdrożeniu procedur równie istotnym etapem jest zapewnienie świadomości ich istnienia i faktycznego stosowania, w tym przez bieżące i okresowe szkolenia kadry.

___________________________________________________________

Compliance is a comprehensive set of internal regulations in an enterprise, designed to ensure its operations are in line with applicable laws. An effective compliance system enables detection of violations in various sectors of the company and prevention for the future.
Areas in which efficient compliance system is important include in particular: personal data protection, labour law, whistleblower reporting or principles of cooperation with contractors, including in respect of transactions with consumers, anti-bribery practices or unfair competition.
After the formal implementation of procedures, an equally important stage is to ensure awareness of their existence and actual use, including ongoing and periodic training of employees.

autor: Karolina Till, prawnik JSP

Dane osobowe to wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej, np.: imię, nazwisko, identyfikator internetowy.

Szczególną kategorią danych są dane wrażliwe, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne czy przekonania światopoglądowe.

Podmiot, który bezpośrednio pozyskuje dane osobowe osób fizycznych (np. zebranie danych pracownika potrzebnych do nawiązania stosunku pracy) nazywany jest administratorem danych osobowych.

Dane osobowe poddawane są przetwarzaniu, co oznacza, że dane są zbierane, utrwalane, przechowywane, modyfikowanie, czy usuwane. Głównym warunkiem do przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Za naruszenie przepisów RODO grozi kara pieniężna do 10 mln lub 20 mln zł lub do 2% lub 4 % rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

___________________________________________________________

Personal data means all information that identifies an individual, e.g.: name, internet identifier.

A special category of data is sensitive data which reveals racial or ethnic origin, political opinions or beliefs.

The entity that directly acquires personal data of individuals (e.g. collecting employee data needed to establish an employment relationship) is called the personal data controller.

Personal data is processed, which means that data is collected, recorded, stored, modified or deleted. The main condition for data processing is the consent of the data subject.
A violation of the RODO regulations is punishable by a fine of up to PLN 10 million or PLN 20 million or up to 2% or 4% of the company’s annual turnover.

autor: Katarzyna Łuczka, aplikant adwokacki JSP

Istnieje możliwość rozpoznawania spraw o zapłatę przez tzw. E-sąd, czyli sąd rozpoznawający sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (dalej: EPU).
Postępowanie odbywa się w całości w systemie elektronicznym: www.e-sad.gov.pl

 • Konto w tym systemie założyć może każdy, nie trzeba być profesjonalnym pełnomocnikiem.
 • Postępowanie w e-sądzie zaczyna się od wniesienia pozwu w formie elektronicznej.
 • Opłata sądowa od pozwu wynosi 1/4 opłaty sądowej.
 • Nie ma ograniczeń w zakresie wartości przedmiotu sporu.
 • Do pozwu nie dołącza się dowodów.
 • Należy wskazać termin wymagalności.

W ten sposób można dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne wcześniej niż w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.
Po spełnieniu przesłanek e-sąd wydaje nakaz zapłaty.
Pozwany na możliwość wniesienia sprzeciwu w terminie 2 tygodni.
W sytuacji wniesienia sprzeciwu, sprawa trafia do postępowania zwykłego według sądu właściwości ogólnej.
W braku zaskarżenia – nakaz się uprawomocnia, sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności, co pozwala na wszczęcie egzekucji.

Postępowanie w e-sądzie ma szereg plusów i minusów, które każdorazowo należy rozważyć.
___________________________________________________________

It is possible to hear cases for payment by the so-called E-court, i.e. a court hearing cases in electronic writ-of-payment proceedings (hereinafter: EPU).

The proceedings are held entirely in an electronic system: www.e-sad.gov.pl

 • Anyone can open an account in the system; you do not have to be a professional proxy.
 • The proceedings in e-court start with filing a statement of claim in an electronic form.
 • The court fee for the statement of claim is 1/4 of the court fee.
 • There are no limits as to the value of the object of litigation.
 • The statement of claim shall not be accompanied by evidence.
 • The due date shall be indicated.

Claims which became due earlier than three years before the date of filing the statement of claim may be asserted in this way.
Once the prerequisites are met, the e-court issues a payment order.
The defendant has a possibility to lodge an objection within 2 weeks.
If an objection is made, the case is referred to ordinary proceedings according to the court of general jurisdiction.
If there is no objection, the order becomes legally valid and the court issues an enforcement clause ex officio, which allows enforcement to be initiated.

The procedure in e-court has a number of pros and cons, which should be considered each time.

autor: Kinga Żydek, aplikant radcowski JSP

Firma, mimo tego, że w mowie potocznej pojęcie to używane jest jako synonim przedsiębiorstwa, formalnie oznacza nazwę przedsiębiorcy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności, miejsce jej prowadzenia oraz innych dowolnych określeń.

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera określenie formy prawnej, które może być podane w skrócie.

W przypadku spółek, przepisy kodeksu spółek handlowych określają co zawierać powinna firma każdego z typów spółek:

 • spółka jawna– nazwiska lub firmy (nazwy) przynajmniej jednego ze wspólników
 • spółka partnerska– nazwisko co najmniej jednego partnera i określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce
 • spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna– nazwisko co najmniej jednego komplementariusza
 • spółka z o.o. i akcyjna– może być obrana dowolnie.

___________________________________________________________

A business name, although in everyday speech in Polish the term is used as a synonym for a company (firma), formally means the name of an entrepreneur under which they conduct business or professional activity.

The business name of a natural person is their forename and surname. A pseudonym or expressions denoting the entrepreneur’s objects, place of activity or any other freely chosen descriptions may be included.

The business name of a legal person is its name. It specifies the legal form, which may be abbreviated.
In case of companies, the provisions of the Polish Code of Commercial Companies specify what should be included in the name of each type of company:

 • registered partnership– surname or business name of at least one of the partners
 • professional partnership– surname of at least one partner and designation of the profession pursued in the partnershi
 • limited partnership and limited joint-stock partnership– name of at least one general partner
 • limited liability company and joint-stock company– may be chosen freely.

autor: Karolina Till, prawnik JSP

Pod skrótem BDO kryje się rejestr pod nazwą „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, który prowadzony jest przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa.

Celem rejestru BDO jest uporządkowanie procesu gospodarki odpadami poprzez gromadzenie i usystematyzowanie informacji o przedsiębiorcach, którzy prowadzą działania polegające na:

 • wytwarzaniu, transporcie lub przetwarzaniu odpadów oraz prowadzeniu ewidencji tych odpadów,
 • wprowadzaniu na terytorium kraju produktów w opakowaniach, opon, olejów smarowych, pojazdów, baterii lub akumulatorów, sprzętu elektrycznego czy elektronicznego,
 • produkowaniu lub importowaniu opakowań lub ich kupna w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Co do zasady przedsiębiorcy wytwarzający odpady są obowiązani do:

 • uzyskania wpisu do rejestru BDO;
 • prowadzenia ewidencji odpadów i składania corocznego sprawozdania do dnia 15 kwietnia roku następnego.

Co ważne, niespełnienie obowiązku wpisu do rejestru BDO i niezłożenie w terminie corocznego sprawozdania wiąże się z karami finansowymi, dlatego też warto zadbać o spełnienie tych obowiązków.

___________________________________________________________

Waste management – BDO Register

The abbreviation BDO stands for „Database on Products, Packages and
The BDO register is a register called „Database on products, packages and waste management”, which is kept by the locally competent Marshall of the Voivodship.

The purpose of the BDO register is to organize the waste management process by collecting and systematizing information
and systematizing information on entrepreneurs who conduct activities consisting in:

 • producing, transporting or processing waste and keeping records of such waste,
 • introduction into the territory of the country products in packaging, tires, lubricating oils, vehicles, batteries or accumulators, electric or electronic equipment
 • manufacturing or importing packaging or purchasing it in intra-community transactions.

As a rule, entrepreneurs generating waste are obliged to:

 • obtain an entry in the BDO register;
 • keep records of waste and submit an annual report by April 15 of the following year.

What is important, failure to comply with the obligation to enter in the BDO register and to submit an annual report on time is connected with financial penalties, therefore it is worth taking care of these obligations.

autor: Roksana Waltrowska, aplikant radcowski JSP

Termin HR (human resources) oznacza zarządzanie zasobami ludzkimi. Choć wielu osobom pojęcie HR kojarzy się głównie z przeprowadzaniem rekrutacji pracowników, zakres działań specjalistów HR nierzadko jest znacznie obszerniejszy.

Co w praktyce określamy jako HR
Na ogół jest to wyodrębniony dział w firmie, który zajmuje się kwestiami pracowniczymi – począwszy od rekrutacji pracowników, aż po kwestie prawne związane zatrudnianiem pracowników i prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Z tego względu zadania specjalistów HR możemy rozdzielić na dwa obszary: miękki HR i twardy HR.

Czym jest miękki HR
Obszar miękkiego HR związany jest z umiejętnościami dokonania oceny potencjalnych kandydatów na pracowników podczas procesu rekrutacji, zapewnieniem prawidłowej komunikacji z pracownikami, tworzeniem warunków pracy zwiększających poziom satysfakcji pracowników i osiąganie wyznaczonych celów.

Czym jest twardy HR
Twardy HR związany jest z prawno-administracyjnymi aspektami zatrudniania pracowników. Dotyczy wszelkich spraw formalnych związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Są to działania obejmujące m.in.: zawieranie umów o pracę, wyliczanie wynagrodzeń, zgłoszenia do ZUS oraz US, naliczanie urlopów, rozliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia.
___________________________________________________________

The term HR (human resources) means human resource management. Although many people associate the term HR mainly with recruiting employees, the scope of activities of HR professionals is often much broader.

What do we define as HR in practice
In general, it is a separate department in the company, which deals with personnel issues – from the recruitment of employees, to legal issues related to hiring employees and maintaining employee records. Therefore, the tasks of HR specialists can be divided into two areas: soft HR and hard HR.

What is soft HR
The area of soft HR is related to the skills of assessing potential employee candidates during the recruitment process, ensuring proper communication with employees, creating working conditions that increase employee satisfaction, and achievement of set goals.

What is hard HR
Hard HR is related to legal and administrative aspects of hiring employees. It concerns all formal matters related to the employment relationship and keeping employee records. These activities include: concluding contracts of employment, calculating salaries, notifications to the Social Insurance Institution and the Tax Office, calculating vacations, settling sick pay, maintaining documentation related to the course of employment.

autor: Barbara Wachowska, radca prawny JSP

IP Box to nic innego jak ulga, preferencyjna stawka podatku w wysokości 5%, która może zostać zastosowana do kwalifikowanych dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Stawka może zostać zastosowana w stosunku do podatników podatku PIT I CIT.

Z IP Boxa mogą korzystać JDG, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Katalog praw objętych preferencją stawką podatkową jest zamknięty, co oznacza, że skorzystać z niej można wyłącznie przy tych prawach, które zostały wymienione w obu ustawach o podatkach dochodowych.

Ustawa wymienia następujące prawa:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Warunek konieczny jest taki, że podmiot, który ma zamiar skorzystać z ulgi musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową, która będzie skutkować wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Z IP Box mogą skorzystać zarówno podatnicy CIT i PIT, z wyjątkiem osób, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu.

___________________________________________________________

IP Box at a glance is a relief, a preferential tax rate of 5%, which can be applied to qualified income derived from qualified intellectual property rights. The rate may be applied to PIT and CIT taxpayers.
The IP Box can be used by sole proprietorships, micro, small, medium, and large enterprises. The catalog of rights subject to the preferential rate is closed, which means that it can only be exercised with the rights listed in both income tax acts (from natural persons and legal persons, respectively).
The Act lists the following rights:

 • patent,
 • protection right for a utility model,
 • the right to register an industrial design,
 • the right to register the topography of an integrated circuit,
 • additional protection right for a patent for a medicinal product or a plant protection product,
 • the right to register a medicinal product and a veterinary medicinal product admitted to trading,
 • the exclusive right referred to in the Act of June 26, 2003, on the legal protection of plant varieties (Journal of Laws of 2021, item 213),
 • copyright to a computer program.

The necessary condition is that the entity that intends to take advantage of the tax relief must conduct research and development activities that will result in the creation, improvement, or development of the so-called Qualified Intellectual Property Rights. Both CIT and PIT taxpayers can use the IP Box, except people who have opted for lump-sum taxation.

autor: Michalina Gdula, radca prawny JSP

Jednolity plik kontrolny (dalej: JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego, który zawiera informacje o jego operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie. JPK jest odpowiednikiem SAF-T, czyli Standard Audit File for Tax, opracowanego przez OECD. W Polsce został on wprowadzony w 2015 r. ustawą zmieniającą Ordynację Podatkową.

Wprowadzenie JPK miało na celu przede wszystkim usunięcia barier w przekazywaniu danych elektronicznych, co ma skutkować usprawnieniem działania organów podatkowych. Dzięki JPK mogą one szybko przeprowadzać czynności kontrolne i sprawdzające. Ma on służyć również przedsiębiorcom przez skrócenie czasu kontroli skarbowej, co wiąże się z ograniczeniem kosztów z nią związanych.

JPK cechuje się stałym wzorem – schemat i układ są ściśle określone i zapisywane w formacie XML, np.:

 • JPK_KR – dane z ksiąg rachunkowych
 • JPK_WB – dane z wyciągów bankowych

Dla większości przedsiębiorców najważniejsza jest struktura JPK_VAT, czyli dane pochodzące z ewidencji sprzedaży i zakupu VAT. JPK_VAT składany jest w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pozostałe JPK podlegają przedłożeniu organowi podatkowemu na jego żądanie. Obowiązek ten dotyczy podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej.
___________________________________________________________

The Polish term „Jednolity plik kontrolny” (eng: Standard Audit File for Tax, „JPK”) is a set of data generated from IT systems of a commercial entity, which contains information about its business operations for a given period. JPK has a layout and format (XML scheme) which enables its easy processing. JPK is an equivalent of SAF-T, i.e. Standard Audit File for Tax, developed by OECD. In Poland, it was introduced in 2015 by an act amending the Tax Ordinance.

The implementation of JPK was primarily aimed at removing barriers to the transfer of electronic data, which is to result in improved operations of tax authorities. JPK enables authorities to quickly carry out inspection and verification activities. It is also supposed to serve entrepreneurs by shortening the time of tax inspection, which reduces related costs.

JPK features a fixed template – scheme and layout are strictly defined and recorded in XML format, e.g:

 • JPK_KR – data from accounting books
 • JPK_WB – data from bank statements

For majority of entrepreneurs the most important is JPK_VAT structure, i.e. data from records of VAT sales and purchases. JPK_VAT is submitted in an electronic version for monthly periods, until the 25th day of the month for the previous month.

Other JPKs are subject to submission to a tax authority upon its request. This obligation applies to taxpayers who keep tax books and issue accounting evidence in electronic form.

autor: Paweł Korbut, asystent radcy prawnego JSP

Klauzule abuzywne to klauzule niedozwolone. Pojęcie klauzul abuzywnych związane jest z prawem kontraktów, które w polskim porządku prawnym regulowane jest przede wszystkim Kodeksem cywilnym. Według podstawowej zasady prawa cywilnego, umowy mogą być kształtowane przez strony wedle ich uznania. Jednakże jeżeli umowa nie została indywidualnie uzgodniona z kontrahentem, nie wiążą go postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszające rażąco interesy strony, istotę stosunku prawnego lub zasady współżycia społecznego.

Podstawową regulacją jest w tym przypadku przepis art. 3853 KC, który określa otwarty i przykładowy katalog takich zapisów, które nie powinny w umowie się znaleźć.

Zapis umowy może zostać uznany za niedozwolony w odpowiednim trybie, a w jego efekcie – zostać wciągnięty na listę klauzul, prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://rejestr.uokik.gov.pl/.

Wciągnięcie zapisu do rejestru nie oznacza, że jest zawsze i bezwzględnie niedopuszczalny wobec wszystkich przypadków umów w obrocie, jednakże istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż analogiczny zapis zostanie zakwestionowany przez sąd powszechny w ewentualnym sporze.

Kluczowe w tym zakresie jest ustalenie, czy został on indywidualnie uzgodniony z kontrahentem. Jeżeli został, a wykaże to strona, która na ten fakt się powołuje, zapis może się utrzymać w obrocie.

Zasady dotyczące klauzul niedozwolonych stosowano tradycyjnie w relacjach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, chroniąc konsumenta, natomiast niedawna nowelizacja Kodeksu cywilnego rozszerzyła tę ochronę również na osoby fizyczne – przedsiębiorców, zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego.

___________________________________________________________

Abusive clauses are prohibited clauses. The concept of abusive clauses is related to contract law, which in the Polish legal system is governed primarily by the Civil Code. According to the basic principle of civil law, contracts may be formed by the parties as they see fit. However, if the contract has not been individually agreed with the contracting party, the latter is not bound by the provisions that are contrary to good practice, grossly violating the party’s interests, the essence of the legal relationship or the rules of social coexistence.

The basic regulation in this case is the provision of Article 3853 of the Civil Code, which specifies an open and exemplary list of such provisions that should not be included in the agreement.

A provision of the agreement may be held to be illegal under the relevant procedure, and as a result may be entered on the list of clauses maintained by the Office of Competition and Consumer Protection at https://rejestr.uokik.gov.pl/.

Inclusion of a provision in the register does not mean that it is always and unconditionally prohibited in all cases of trade agreements, but it is very likely that a similar provision will be challenged by a common court in a potential dispute.

The key is to determine whether the provision was individually agreed with the contracting party. If it was, and this is demonstrated by the party invoking it, the clause may be upheld.

The rules governing prohibited clauses have traditionally applied to relations between consumers and businesses, protecting the consumer, but a recent amendment to the Civil Code extended this protection to natural persons – entrepreneurs – who enter into a contract directly related to their business activity, where it is clear from the content of the contract that it is not of a professional nature for them.

autor: Maciej Skrzypek, wspólnik / radca prawny JSP

Leasing jest jednym ze sposobów finansowania rzeczy ruchomej lub nieruchomej, a także wartości niematerialnych oraz prawnych. Stronami umowy leasingu są finansujący (leasingodawca) i korzystającemu (leasingobiorca).

Korzystającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną i nie musi to być przedsiębiorca.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, leasing finansowy należy rozumieć jako zobowiązanie finansującego, który w zakresie swojego przedsiębiorstwa, nabywa rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddaje tę rzecz korzystającemu do używania przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu wynagrodzenie pieniężne w uzgodnionych ratach. Wynagrodzenie powinno być równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Leasingodawca nie ma obowiązku przeniesienia własności przedmiotu umowy na leasingobiorcę, choć często umowy przewidują takie postanowienia.

Leasing jest popularną formą finasowania w Polsce, z uwagi na szereg korzyści, takich jak np. szybkie nabycie składników bez zamrożenia budżetu czy możliwość rozpoznania kosztów podatkowych oraz amortyzacji przedmiotu leasingu.

Dużą popularnością cieszy się m.in. leasing samochodów, sprzętu lub maszyn.

___________________________________________________________

Leasing is one of the ways of financing movable or immovable property as well as intangible assets. The parties to the lease agreement are: the financing party (the lessor) and the user (the lessee).

The lessee may be a natural person, a legal person or an organizational unit with legal capacity and does not have to be an entrepreneur.

Pursuant to the Polish Civil Code, is a liability of the financing party who, within the scope of his enterprise, acquires an item from a designated vendor under terms and conditions specified in the lease agreement and gives that item to the user for use for a definite period and the user undertakes to pay the lessor a cash remuneration in agreed installments. The remuneration should be at least equal to the price or remuneration for the acquisition of the item by the lessor. The lessor is not obliged to transfer ownership of the object of the contract to the lessee, although contracts often provide for such provisions.

Leasing is a popular form of financing in Poland due to a number of benefits, such as the ability to quickly acquire items without freezing the budget or possibility to recognize tax costs and depreciation of the leased property.

Leasing of cars, equipment or machines proves to be highly popular.

Mediacja stanowi polubowny sposób rozwiązania sporu pomiędzy jego stronami z udziałem bezstronnego mediatora. Mediacja może poprzedzać wniesienia sprawy do sądu tzw. mediacja pozasądowa lub być prowadzona na podstawie postanowienia sądu tzw. mediacja sądowa, możliwe jest również prowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnoprawnym.

Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz wypracowanie pomiędzy stronami sporu wzajemnych ustaleń, które pozwolą na rozwiązanie konfliktu i osiągnięcie konsensusu w sprawie – którą stanowi ugoda pomiędzy stronami.

Mediacja oparta jest na 5-ciu podstawowych zasadach:

 • dobrowolność udziału w mediacji – strony z własnej woli decydują się na uczestnictwo;
 • bezstronność mediatora – mediator traktuje strony równorzędnie;
 • poufność – wszystkie ustalenia dokonane w trakcie mediacji pozostają pomiędzy stronami i mediatorem;
 • neutralność mediacji – wszystkie warunki ugody są wypracowane i uzgodnione przez obie strony;
 • akceptowalność – strony muszą zaakceptować mediatora i uzgodnić metody prowadzenia mediacji, w przypadku braku akceptacji, strony są uprawnione do zmiany mediatora.

___________________________________________________________

Mediation is an amicable way of solving a dispute between its parties with the participation of an impartial mediator. Mediation can precede bringing the case to court, so called extrajudicial mediation or be conducted on the basis of a court decision so called judicial mediation; it is also possible to conduct mediation in administrative-legal proceedings.

The aim of mediation is to explain and consider the factual and legal circumstances of the case and to work out mutual arrangements between the parties to the dispute that will make it possible to resolve the conflict and reach a consensus on the case – which is a settlement between the parties.

Mediation is based on 5 basic principles:

 • voluntariness of participation in mediation – the parties decide to participate of their own free will;
 • Impartiality of the mediator – the mediator treats the parties as equals;
 • confidentiality – all agreements made during mediation remain between the parties and the mediator;
 • neutrality of mediation – all terms of settlement are worked out and agreed by both parties;
 • acceptability – the parties must accept the mediator and agree on the methods of mediation, if they do not accept, the parties are entitled to change mediator.

Najem stanowi jedną z umów regulujących prawo korzystania z rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Podmiotami zawierającymi umowę najmu są Wynajmujący – osoba posiadająca prawo do lokalu oraz Najemca – osoba chcąca uzyskać prawo do korzystania z rzeczy. Istotą umowy najmu jest oddanie do korzystania rzeczy na czas nieokreślony lub określony w zamian za uiszczanie czynszu.

Odnosząc się do najbardziej powszechnej formy najmu, której przedmiot stanowią lokale należy podkreślić że wyróżnia się dwa reżimy najmu: zwykły oraz okazjonalny.

Najem zwykły został uregulowany w przepisach Kodeksu Cywilnego i przygotowując umowę najmu zwykłego opierać należy się na regulacjach kodeksowych oraz woli stron, a więc cechuje go wiele standardowych klauzul i postanowień.

Najem okazjonalny jest natomiast umową obwarowaną kilkoma elementami dodatkowymi, których celem jest zapewnienie dodatkowej ochrony wynajmującego. Jednym z nich jest obowiązek wskazania przez najemcę lokalu mieszkalnego, do którego może on się wprowadzić w razie wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy najmu. Oznacza to, że możliwe jest przeprowadzenie eksmisji w o wiele prostszy sposób.

___________________________________________________________

Lease is one of the contracts that regulates the right to use movable as well as immovable

and real estate. The parties to a lease agreement are the lessor – the person who has the right to the premises – and the lessee – the person who wants to obtain the right to use the property. The essence of a lease agreement is to let the property for an indefinite or definite period of time in return for payment of rent.

Referring to the most common form of lease, the subject of which is premises, it should be emphasized that two lease regimes are distinguished: ordinary lease and occasional lease.

An ordinary lease is governed by the provisions of the Polish Civil Code and when drafting an ordinary lease agreement, it should be based on the provisions of the aforementioned code and the will of the parties, thus it is characterised by a number of standard clauses and provisions.

An occasional lease, on the other hand, is an agreement with several additional elements aimed at providing the landlord with additional protection. One of them is the obligation of the lessee to indicate the apartment to which he may move in the event of expiration or termination of the lease agreement. This means that it is possible to carry out an eviction in a much simpler manner.

Odpowiedzialność członków zarządu, w zależności od rodzaju spółki kapitałowej, umożliwia wierzycielom spółki wyegzekwowanie swoich wierzytelności, a także pociągnięcia członków zarządu do poniesienia odpowiedzialności karnej. W przypadku przypisania odpowiedzialności zarządowi, jego członkowie odpowiadają majątkiem osobistym.

Zarząd sp. z o.o. odpowiada wobec wierzycieli solidarnie ze spółką, w przypadku, kiedy złożył fałszywe oświadczenie o pełnym pokryciu kapitału zakładowego (umyślnie lub przez niedbalstwo), w okresie trzech lata od zdarzenia. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku spółki akcyjnej, z zastrzeżeniem, że oświadczenie dotyczyć będzie informacji o wniesionych wpłatach/wkładach na akcje.

W sytuacji, kiedy spółka z o.o. stała się niewypłacalna, wierzyciel może domagać się swoich należności od członków zarządu. Zarząd odpowiada solidarnie. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że wierzyciel nie poniósł szkody. Przepisy dotyczące spółki akcyjnej nie przewidują takiego rozwiązania.

___________________________________________________________

Management liability, depending on the type of capital company, allows the company’s creditors to enforce their claims and hold the members of the management board criminally liable. If liability is assigned to the management board, its members are liable with their personal assets.

Management board members of a limited liability company are liable to creditors jointly and severally with the company in case they have made a false statement about the full coverage of share capital (intentionally or negligently), within three years from the event. An analogous situation takes place in the case of a joint-stock company, with the reservation that the statement will concern information on payments/contributions made for shares.

When a limited liability company has become insolvent, the creditor may demand his receivables from the members of the management board. The management board is jointly and severally liable. A member of the management board may free himself from liability if he proves that a petition for bankruptcy was filed in due time or that the failure to file the petition for bankruptcy was not his fault, or that the creditor has not suffered any damage. The regulations concerning joint-stock companies do not provide such a solution.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Pracownik jest związany z pracodawcą szczególnym stosunkiem prawnym, który nazywa się stosunkiem pracy, który został uregulowany w Kodeksie Pracy.
Do posiadania statusu pracownika nie ma znaczenia rodzaj pracy, czas trwania umowy o pracę, stanowisko pracy, wymiar czasu pracy, warunki płacy i pracy.
Do pracy wykonywanej na jakiejkolwiek innej podstawie niż umowa nie stosuje się przepisów Kodeksu Pracy.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.
Pracodawcą jest więc każdy podmiot, który zatrudnia pracowników we własnym imieniu. Nie ma znaczenia status prawny jednostki zatrudniającej (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna), jej forma organizacyjna (spółka, fundacja, spółdzielnia, zakład opieki zdrowotnej, szkoła, osoba prywatna itp.) czy cel działalności (gospodarczy, niezarobkowy).
Kluczową cechą pracodawcy jest zatem zdolność zatrudnienia pracowników we własnym imieniu.
Jest to warunek wystraczający aby nazwać podmiot pracodawcą.

___________________________________________________________

An employee is a person employed on the basis of a contract of employment, appointment, election, nomination or a cooperative employment contract. An employee is bound to the employer by a special legal relationship called employment relationship, which is regulated by the Labour Code. In order to have the status of an employee, the type of work, the duration of the employment contract, the job position, the working hours, the pay and working conditions are irrelevant. The provisions of the Labour Code do not apply to work performed on any basis other than a contract.

The employer is an organizational unit, even if it does not have legal personality, and also a natural person, if they employ workers. Thus, an employer is any entity that employs employees on its own behalf. It does not matter the legal status of the employing entity (legal person, organisational unit without legal personality, natural person), its organisational form (company, foundation, cooperative, health care institution, school, private person, etc.) or the purpose of its activity (economic, non-profit). The key feature of an employer is therefore the ability to employ workers in its own name. This is a sufficient condition to call an entity an employer.

Rejestry przedsiębiorców przedstawiają informacje o przedsiębiorcach lub Spółkach.
Wśród rejestrów wyróżniamy Krajowy Rejestr Sadowy (KRS) i Centralną Ewidencję i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Wpis danych w KRS muszą uzyskać spółki osobowe, kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Od 1 lipca 2021 r. wnioski do KRS (wnioski o rejestrację, o wpis zmian, czy o wykreślenie) są składane wyłącznie online przez system Portal Rejestrów Sądowych (PRS).
Wnioski dla większości podmiotów są odpłatne.
Przepisy przewidują domniemanie, że dane wpisane w KRS są prawdziwe. Wszelkie zmiany powinny zostać zgłoszone do KRS w terminie 7 dni od zdarzenia.
W przypadku zaniedbania takiego obowiązku, Sąd ma uprawnienie do wszczęcia postępowania przymuszającego, które może zakończyć się nałożeniem grzywny na zarząd.

CEIDG służy rejestracji przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólników spółek cywilnych.
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć online lub w urzędzie miasta/gminy.
Wniosek jest darmowy.
Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe.
Wniosek o ich zmianę powinien być złożony w terminie 7 dni.
Za niedopełnienie obowiązku, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę tym wyrządzoną.
___________________________________________________________
Registers of entrepreneurs present information about entrepreneurs or companies.
Among the registers we distinguish the National Court Register (KRS) and the Central Register and Information on Business Activity (CEIDG).
Data entry in the KRS must be obtained by partnerships, limited liability companies, associations, foundations, social and professional organizations and public health care institutions.
As of July 1, 2021, applications to the National Court Register (applications for registration, for entry of amendments, or for deletion) are submitted exclusively online through the Court Register Portal (PRS) system.
Applications for most entities are payable.
The regulations provide for a presumption that data entered in the National Court Register is true. Any changes should be notified to the National Court Register within 7 days of the event.
If such an obligation is neglected, the Court may initiate coercive proceedings, which may result in imposing a fine.

CEIDG is used to register entrepreneurs who run sole proprietorships, as well as partners in civil partnerships.
The application for entry in CEIDG can be submitted online or at the municipal/commune office.
The application is free of charge.
It is presumed that the data entered in CEIDG is true.
The application to change it should be submitted within 7 days.
For not fulfilling the obligation, the sole trader is liable for damage caused thereby.

Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia oraz życia zatrudnianych pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zgodnie z rodzajem stanowiska. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom (przez co należy rozumieć indywidualnie każdemu pracownikowi) bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Omawiany obowiązek ma charakter jednostronny w tym sensie, że spoczywa on na pracodawcy niezależnie od woli pracownika albo od tego, czy pracownik prawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków.
Stanowisko pracy to również definicja zakresu obowiązków pracownika. Opis stanowiska pracy to dokumenty zawierający ważne informacje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Pracownik winien otrzymać taki opis już na początku zatrudnienia. Zakres czynności, który jest zgodny z umową o pracę, powinien zostać przyjęty i podpisany przez pracownika.

Opis stanowiska pracy powinien zawierać poniższe informacje, które jednak mogą zostać rozbudowane wedle potrzeb:

 • nazwę stanowiska,
 • określenie celu w jakim stanowisko zostało utworzone i jakie ma znaczenie w strukturze,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej,
 • zakres obowiązków,
 • określenie miejsca i czasu pracy,
 • uprawnienia pracownika,
 • obowiązki pracownika,
 • zakres odpowiedzialności,
 • podstawowe zadania i czynności,
 • informacje o wynagrodzeniu.

___________________________________________________________

According to the Labour Code, the employer’s duty is to protect the health and life of employees by ensuring safe working conditions.
The employer is obliged to ensure appropriate working conditions, according to the type of position. The employer is obliged to ensure safe and hygienic working conditions for employees (by which is meant each employee individually).
This obligation is unilateral in the sense that it is incumbent on the employer regardless of the will of the employee or whether the employee performs his or her duties correctly.
A job is also a definition of the employee’s responsibilities. Job descriptions are documents that contain important information for both the employee and the employer. The job description should be given to the employee at the beginning of the employment. The job description, which is in accordance with the employment contract, should be accepted and signed by the employee.

The job description should include the following information, but may be expanded as necessary:

 • the name of the position,
 • the purpose for which the job has been created and its importance in the structure,
 • the place in the organisational structure,
 • scope of duties,
 • definition of the place and time of work,
 • employee’s entitlements,
 • employee’s duties,
 • scope of responsibility,
 • basic tasks and activities,
 • salary information.