Kancelarię JSP LEGAL tworzy zespół radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników pod kierownictwem r.pr. Macieja Skrzypka i r.pr. Marcina Jagodzińskiego. Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych oraz jednostek sfery publicznej.
Zespół Kancelarii składa się obecnie z osiemnastu osób, co pozwala na realizację rozbudowanych projektów oraz zapewnienie sprawnej bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców mikro, małych i średnich. Kancelaria zapewnia usługi komplementarne, współpracując z doradcami podatkowymi, księgowymi, biegłymi rewidentami oraz rzeczoznawcami. Zajmujemy się również obsługą prawną klientów indywidualnych w ramach usługi Private Lawyer (sprawy rodzinne naszych klientów, doradztwo prawne w zakresie zarządzania majątkiem).

Kancelaria obsługuje przedsiębiorców z wielu branż, w tym:
a. nowych technologii (elektronika, robotyka, systemy oświetlenia przemysłowego),
b. finansowej (fundusze inwestycyjne, obsługa projektów VC),
c. informatycznej (produkcja oprogramowania, modele licencyjne),
d. budowlanej i deweloperskiej (wykonawstwo obiektów i infrastruktury),
e. nieruchomości (transakcje, analiza prawna, doradztwo),
f. samorządowej (gminy i instytucje samorządowe),
g. instytucji otoczenia biznesu (wsparcie inwestorów, w tym w zakresie współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi).

Nadrzędnym celem i zadaniem Kancelarii jest zapewnienie naszym Klientom pełnego bezpieczeństwa prawnego, a w naszej działalności dążymy do uchwycenia potrzeb Klientów, aby móc zaproponować najlepsze z perspektywy Klienta rozwiązania prawne.

Zajmujemy się wszechstronną obsługą prawną procedur zawierania umów oraz transakcji. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów i wzorców umów, ogólnych warunków umów, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych w obrocie. Nasze usługi obejmują między innymi:

 1. sporządzanie i weryfikowanie projektów umów, w tym z elementem międzynarodowym oraz korzystających z reguł międzynarodowych (w tym INCOTERMS)
 2. prowadzenie negocjacji w procedurze zawierania i wykonywania umów
 3. przygotowywanie wzorów umów i ogólnych warunków umów, w tym przeznaczonych do relacji z konsumentami
 4. doradztwo z zakresu prawa umów, w tym wykonywania zobowiązań, realizacji uprawnień stron, ochrony i zabezpieczenia jej interesów prawnych,
 5. sporządzanie opinii z zakresu prawa umów, przy uwzględnieniu zagadnień prawa podatkowego, UE i prawa międzynarodowego

Wsparcie obejmuje również usługi komplementarne, w tym doradztwo podatkowe i księgowe.

Specjalizacje branżowe pozwalają Kancelarii na efektywne realizowanie zadań w zakresie umów, gdyż zespół Kancelarii dysponuje znajomością specyfiki i realiów gospodarczych danej branży.

Jedną z kluczowych specjalizacji Kancelarii jest prawo korporacyjne. Usługi tej specjalizacji obejmują w szczególności:

 1. zakładanie spółek, przekształcania, łączenia, podziały oraz inne transakcje dotyczące spółek (nabycia, likwidacje, upadłości), w tym również spółek zakładanych za granicą
 2. prowadzenie postępowań rejestrowych oraz innych związanych z prowadzeniem działalności
 3. bieżąca obsługa spółek z zakresu prawa handlowego, w tym tworzenie dokumentacji korporacyjnej oraz obsługa prawna organów spółek
 4. prowadzenie due dilligence oraz compliance

Równolegle intensywnie rozwijana jest w Kancelarii praktyka wsparcia prawnego transakcji pozyskiwania kapitału przez spółki, w szczególności pochodzącego z funduszy inwestycyjnych na różnych stadiach rozwoju spółki. W tym zakresie Kancelaria świadczy usługi:

 1. prowadzenia transakcji inwestycyjnych, kształtowania struktury projektów, negocjowania  oraz przygotowania dokumentów transakcyjnych (VC, JV, PE, M&A), obejmująca kompleksowe wsparcie transakcyjne i korporacyjne
 2. obsługa prawna pozostałych procesów pozyskiwania kapitału przez spółki (emisje obligacji, akcji, finansowanie dłużne, w tym kredytowe),

W zakresie prawa rynków kapitałowych Kancelaria świadczy usługi:

 1. obsługi prawnej w zakresie regulacji GPW i NewConnect oraz przepisów regulujących rynek kapitałowy (ustawa o ofercie, ustawa o obrocie, regulaminy rynku, dobre praktyki, rozporządzenie dot. raportów i informacji bieżących)
 2. szeroko pojęte compilance działalności spółek
 3. obsługi prawnej w zakresie emisji obligacji (obsługa kompleksowa, organizacja wszystkich uczestników transakcji, relacje z KDPW S.A.)
 4. z zakresu ochrony interesantów korporacyjnych wspólników / akcjonariuszy

Kancelaria posiada ekspercką wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa pracy. Oferujemy pełną obsługę w zakresie zawierania, zmian i rozwiązywania stosunków pracy – zarówno u przedsiębiorców, jak i w sferze samorządowej i państwowej.

Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują między innymi:

 1. przygotowanie i weryfikacja umów o pracę, kontraktów menedżerskich, w tym dla członków zarządów i kadry kierowniczej
 2. projektowanie i wdrażanie zasad współpracy wspólników i członków organów ze spółką w ramach różnych stosunków prawnych
 3. obsługa prawna pracodawcy w zakresie wykonywania umów o pracę, nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy, w tym podczas sporu z pracownikiem lub w razie sporu zbiorowego
 4. kształtowanie relacji prawnych z pracownikami i wykonawcami w branżach kreatywnych (w szczególności twórcami, informatykami, wykonawcami artystycznymi), w szczególności w uwzględnieniem zagadnień podatkowych dot. kosztów uzyskania przychodu
 5. wsparcie prawne w zakresie kształtowanie zasad wynagradzania pracowników i jego dodatkowych form, w tym programów opcji menedżerskich
 6. przygotowanie i weryfikacja umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności, zabezpieczenie interesów pracodawcy w zakresie know-how i lojalności pracowników
 7. wsparcie prawne i przygotowywanie dokumentacji w zakresie doboru i wdrożenia systemów i rozkładów czasu pracy, dostosowanych do potrzeb pracodawców,
 8. sporządzanie regulaminów z zakresu prawa pracy, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, regulaminów organizacyjnych
 9. wsparcie prawne relacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy i Urzędem Skarbowym
 10. wsparcie prawne zagadnień związanych z zatrudnianiem cudzoziemców

Kancelaria posiada bogate doświadczenie oraz szeroką wiedzę z zakresu prawa obrotu nieruchomościami gruntowymi, zabudowanymi, przemysłowymi, biurowymi i mieszkalnymi. W ramach praktyki prawa nieruchomości oferujemy pełne wsparcie prawne transakcji dotyczących nieruchomości (sprzedaż, najem, dzierżawa, zarządzanie), poczynając od opracowania strategii, poprzez analizy prawne i ekspertyzy, przygotowanie projektu umowy oraz pozostałych dokumentów związanych z transakcją, aż po wsparcie procesu negocjacyjnego z kontrahentem.

W zakresie prawa nieruchomości Kancelaria oferuje takie usługi jak:

 1. obsługa prawna obrotu nieruchomościami, w tym przygotowanie transakcji związanych z nabywaniem nieruchomości (przygotowanie dokumentów, negocjacje),
 2. analiza stanu prawnego nieruchomości
 3. regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 4. obsługa prawna działalności deweloperskiej, w tym związanej z wznoszeniem i zagospodarowaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych oraz wynajmem powierzchni biurowych
 5. wsparcie prawne procesów negocjacji

Jedną z najważniejszych specjalizacji Kancelarii jest również obsługa procesu inwestycji budowlanych. Kancelaria wspiera prawnie wiele projektów z branży budownictwa mieszkaniowego (deweloperzy), inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i biurowych. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 1. doradztwo w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie planów miejscowych, decyzji środowiskowych, prawa wodnego
 2. przygotowanie umów deweloperskich, sprzedaży i umów najmu i dzierżawy nieruchomości
 3. wsparcie prawne przy przygotowaniu i negocjowaniu kontraktów na roboty budowlane
 4. wsparcie prawne przy uzyskiwaniu zezwoleń organów administracji państwowej
 5. wsparcie prawne w kontaktach z bankami, ubezpieczycielami, poręczycielami w zakresie instrumentów finansowych wykorzystywanych podczas procesu budowlanego

Kancelaria prowadzi intensywną praktykę z zakresu prawa zamówień publicznych. Klientami Kancelarii są zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Usługi realizowane przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 1. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym instrukcji dla wykonawców, wzorów umów, dokumentacji wewnętrznej
 2. doradztwo prawne z zakresu doboru rodzaju postępowania o udzielenie zamówienia
 3. prowadzenie postępowań w charakterze pełnomocnika
 4. sporządzania pism i zapytań do zamawiającego, wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej
 5. wsparcie prawne pozyskania przez wykonawców kontraktów, w tym negocjowanie i opracowywanie dokumentacji dot. wykorzystywania zasobów osób trzecich
 6. reprezentowanie wykonawców przed organami w zakresie procedur odwoławczych

Kancelaria od wielu lat zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych. Oferowane przez Kancelarię usługi mają wymiar kompleksowy, w całości odpowiadając na zapotrzebowanie klientów w tym zakresie. Usługi obejmują również usługi komplementarne dotyczące m.in. bezpieczeństwa sieci informatycznych, zapewniane przez współpracujących z Kancelarią informatyków.

W ramach prawa ochrony danych osobowych Kancelaria świadczy usługi takie jak:

 1. analiza stanu ochrony danych osobowych
 2. kompleksowe przygotowanie i wdrażanie dokumentów oraz procedur ochrony danych osobowych pod kątem Rozporządzenia RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, w tym polityki ochrony danych osobowych oraz instrukcji bezpieczeństwa, zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych, treści obowiązków informacyjnych, treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, rejestru zbiorów osobowych,
 3. doradztwo prawne w zakresie bieżących zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w zakresie podstaw przetwarzania, czynności przetwarzania, ryzyk i incydentów
 4. doradztwo prawne i wsparcie w zakresie roszczeń dot. danych osobowych oraz ryzyk związanych z odpowiedzialnością administracyjną i karną
 5. świadczenie wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych, rozwój i utrzymanie zasad ochrony prywatności, świadczenie kompleksowej usługi kompleksowej Inspektora Ochrony Danych
 6. doradztwo związane z przetwarzaniem danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
 7. doradztwo związane z politykami prywatności na stronach www, polityką cookies

Kancelaria posiada ekspercką wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują takie zakresy jak:

 1. obsługa prawna dotycząca zagadnień z zakresu własności intelektualnej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 2. przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących własności intelektualnej, w tym umów licencyjnych oraz o przeniesienie praw własności intelektualnej
 3. doradztwo prawne w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych
 4. prowadzenie postępowań przez Urzędem Patentowym RP
 5. doradztwo w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich, w tym w zakresie elektronicznej eksploatacji dzieł (w tym internetowych naruszeń praw autorskich)
 6. wsparcie prawne w zakresie zagadnień związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej oraz praw autorskich
 7. wsparcie prawne w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji ze strony kontrahentów, konkurencji oraz pracowników
 8. obsługa prawna twórców i artystów wykonawców w zakresie ochrony praw autorskich, praw pokrewnych oraz właściwego zarządzania tymi prawami

Kancelaria świadczy usługi dla podmiotów z branży IT oraz przy projektach IT. Usługi obejmują między innymi:
a. sporządzenie i weryfikację projektów umów dot. produkcji oprogramowania
b. doradztwo dot. transakcji z podmiotami polskimi i zagranicznymi
c. doradztwo prawne i transakcyjne dot. modelu dystrybucji produktu
d. doradztwo prawne dot. istotnych komponentów usługi lub produktu, w tym licencji, infrastruktury, gwarancji, reakcji serwisowych, modeli rozwijania               oprogramowania
e. doradztwo w zagadnieniach powiązanych typu RODO, polityka prywatności, usługi świadczone drogą elektroniczną

Praktyka prawa podatkowego Kancelarii ma na celu zapewnienie komplementarnego wsparcia naszym Klientom w bieżącej działalności oraz realizowanych projektach. Jako istotne pod kątem finansowym zagadnienia podatkowe są przedmiotem analiz i działań Kancelarii między innymi w następującym zakresie.

 1. doradztwo podatkowe
 2. planowanie podatkowe, w tym w ramach grupy kapitałowej
 3. indywidualne interpretacje podatkowe
 4. wsparcie prawne w zakresie prawa celnego
 5. zastępstwo przed organami administracji skarbowej
 6. doradztwo prawne w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców (pomoc de minimis, publiczne wsparcie inwestycji)
 7. doradztwo prawne w projektach finansowanych ze środków publicznych, w tym ze środków UE
 8. wsparcie prawne w kontaktach z bankami, ubezpieczycielami, poręczycielami w zakresie instrumentów finansowych wykorzystywanych w bieżącej działalności (pożyczki, kredyty, leasingi, zastawy, obligacje, weksle)

Kancelaria współpracuje z biegłymi rewidentami, księgowymi i doradcami podatkowymi.

Nieodłączną częścią praktyki prawnej jest świadczenie usług w zakresie postępowań spornych i polubownych.

 1. reprezentacja w postępowaniach sądowych (prawo cywilne, pracy, rodzinne, lokalowe, handlowe, autorskie, karne)
 2. reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych
 3. wsparcie prawne i prowadzenie negocjacji w ramach działań przedsądowych i polubownych

Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych w pełnym zakresie spraw życiowych, w szczególności majątkowych i rodzinnych. Usługi te obejmują między innymi:

 1. wsparcie prawne prowadzenia firm rodzinnych oraz zasad sukcesji
 2. ochrona dobrego imienia i innych dóbr osobistych
 3. wsparcie prawne spraw z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, władza rodzicielska)
 4. wsparcie prawne z zakresu zarządzania i ochrony majątku rodzinnego
 5. wsparcie prawne w zakresie prawa spadkowego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych
 6. analizy podatkowe
 7. zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa funeralnego, prawa bankowego, ubezpieczeniowego