Maciej Skrzypek, wspólnik radca prawny

MACIEJ SKRZYPEK

WSPÓLNIK
RADCA PRAWNY

Radca prawny od roku 2012. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2008 r.) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2013 r.).

Obsługuje przedsiębiorców z branży budowlanej, technologicznej, informatycznej, spółki komunalne oraz instytucje samorządowe. Obsługa obejmuje bieżącą działalność oraz konkretne projekty.

Prowadzi praktykę prawa umów, prawa korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji inwestycyjnych, prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej oraz prawa danych osobowych.

Obsługę prowadzi również w języku angielskim.

Marcin Jagodziński, wspólnik radca prawny doktor nauk prawnych

MARCIN JAGODZIŃSKI

WSPÓLNIK
RADCA PRAWNY

Prawnik od roku 2008, radca prawny od roku 2014. Doktor nauk prawnych od roku 2017. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w specjalności postępowanie cywilne – na podstawie rozprawy doktorskiej, która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod tytułem: „Odpowiedzialność z tytułu wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa spółek handlowych oraz sądowego postępowania cywilnego.

Obsługuje przedsiębiorców z sektora finansowego oraz branży technologicznej, funeralnej, kawowej (i wielu innych) oraz jednostki sektora finansów publicznych, a także konsumentów (w tym w sporach z bankami).

Adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (od roku 2018).
Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie prawa (od roku 2012).
Absolwent programu Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (MBA – SGH). Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2008 r.) oraz Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego (2009 r.).

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych oraz skomplikowanych negocjacjach i wymagających projektach/transakcjach. Ponadto skutecznie wspiera Klientów poprzez bieżące doradztwo prawne, w tym w zakresie prawa umów.
Ekspert m.in. w następujących dziedzinach:
– kredyty frankowe oraz prawo bankowe (spory o stwierdzenie nieważności lub „odfrankowienie” umowy kredytu, sprawy dotyczące umowy kredytu w euro i innych walutach obcych, doradztwo przy zawieraniu umów z Bankami, w tym przy zawieraniu aneksów, nieuczciwe praktyki rynkowe, zwrot prowizji od Banku, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, restrukturyzacja zobowiązań kredytowych, powództwa przeciwegzekucyjne oraz negocjacje i inne tzw. działania antywindykacyjne);
– prawo spółek handlowych oraz prawo rynku kapitałowego (w tym: spory o zaskarżanie uchwał, actio pro socio, odpowiedzialność członków organów oraz wspólników spółek handlowych, postępowania o wyłączenie wspólnika w spółce z o.o., doradztwo dotyczące zgromadzeń w spółkach kapitałowych i udział w zgromadzeniach, postępowania rejestrowe, doradztwo dla zarządów i rad nadzorczych);
– zwalczanie nieuczciwej konkurencji (w tym postępowania sądowe z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji);
– prawo rodzinne (trudne rozwody, sprawy alimentacyjne, kontakty z Dziećmi, podział majątku, tzw. rozliczenie konkubinatu);
– sprawy sądowe o eksmisję;
– prawo spadkowe, funeralne oraz sukcesja w biznesie (w tym tzw. zarząd sukcesyjny, doradztwo przy sporządzeniu testamentu, stwierdzenie nabycia spadku i notarialne poświadczenie dziedziczenia, ustalenie składników masy spadkowej, zachowek, zapisy, polecenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, dyspozycja wkładem na rachunku bankowym na wypadek śmierci, dział spadku, zasiłek pogrzebowy);
– prawo budowlane (ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych);
– prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (w tym upadłość konsumencka, odpowiedzialność z tytułu niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, zakup nieruchomości od syndyka)

Zodiakalny lew z „duszą wojownika“. Maratończyk, triatlonista.

Beata Danel - Skrzypek, radca prawny

BEATA DANEL-SKRZYPEK

RADCA PRAWNY

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski oraz Chicago-Kent College of Law, a także studiów podyplomowych Akademii Spółek, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.

Autorka oraz współautorka publikacji z zakresu spółek prawa handlowego.

Prowadzi praktykę z zakresu prawa spółek, w tym spółek publicznych notowanych na GPW. Doradza spółkom prawa handlowego w zakresie korporacyjnym na wszelkich etapach funkcjonowania. Obsługuje procesy łączenia, podziału i przekształcania spółek, doradza w transakcjach optymalizacyjnych. Specjalizuje się również w prawie nieruchomości, w szczególności w zakresie inwestycji deweloperskich i komercyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi inwestycyjnej m.in. transakcji typu share deal, asset deal, PE/VC, IPO oraz SPO, a także emisją obligacji.

Obsługę świadczy w języku angielskim i niemieckim.

Anna Jeżyk, radca prawny

ANNA JEŻYK

RADCA PRAWNY

Prawnik od roku 2010, radca prawny od roku 2014.
Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie prawa, jak również wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami, w tym na studiach podyplomowych.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2010 r.).

Specjalizuje się w publicznym prawie administracyjnym i samorządowym, postępowaniu sądowym i administracyjnym, prawie zamówień publicznych, prawie pracy oraz ochronie danych osobowych. Obsługuje jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorców oraz konsumentów.

Dominik Szewioła, adwokat

DOMINIK SZEWIOŁA

ADWOKAT

Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we WrocławiuAbsolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2 kierunki: prawo oraz ekonomia). Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Uzyskał również uprawnienia mediatora.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie postępowań sądowych. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych (w tym alimenty, rozwody, kontakty z Dziećmi), prawie karnym (w tym sprawy karne gospodarcze) oraz postępowaniach dyscyplinarnych.

Posługuje się biegle językiem angielskim, a także językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.

Marcin Pustelnik, adwokat

MARCIN PUSTELNIK

ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz w zakresie postępowań sądowych zdobyte w ramach współpracy z wrocławskimi oraz łódzkimi kancelariami adwokackimi.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych prawem własności intelektualnej, ochroną danych osobowych, prawem handlowym, prawem transportowym oraz prawem umów.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Prywatnie zapalony tenisista oraz fan e-sportu.

Radosław Strugała, doktor nauk prawnych

RADOSŁAW STRUGAŁA

OF COUNSEL
DOKTOR HABILITOWANY NAUK PRAWNYCH

Doktor nauk prawnych oraz adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 do 2015 r., jako członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, uczestniczył w pracach legislacyjnych. Jest współautorem uzasadnienia do projektu będącego rezultatem tych prac (projekt jednej z ksiąg tzw. nowego Kodeksu cywilnego).

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym – w szczególności prawie umów oraz prawie odpowiedzialności odszkodowawczej.  Jest współautorem dużego komentarza do Kodeksu cywilnego wydawanego przez wydawnictwo C.H. Beck oraz jednego z tomów Systemu Prawa Handlowego (tom 5a, Prawo Umów Handlowych, Warszawa 2020), autorem dwóch monografii – „Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma” (Warszawa 2013) oraz „Dobra i interesy chronione w strukturze czynu niedozwolonego” (Warszawa 2019), a także pomysłodawcą, współautorem oraz redaktorem pozycji „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów” (wyd. 2016, 2018 i 2020).

Regularnie publikuje na łamach czasopism prawniczych, zabierając głos w dyskusji nauki i środowiska prawniczego. Jest autorem łącznie kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Barbara Wachowska, radca prawny

BARBARA WACHOWSKA

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2020 roku, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu radcowskiego, została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

W działalności zawodowej zajmuje się obsługą przedsiębiorstw w zakresie prawa gospodarczego, prawa korporacyjnego, prawa umów w obrocie gospodarczym, prawa własności intelektualnej oraz prawa pracy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Doradza także Klientom indywidualnym w obszarze m.in. prawa cywilnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Posługuje się językiem angielskim.

Aleksandra Głąb, radca prawny

ALEKSANDRA GŁĄB

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Filologicznego (filologia francuska) oraz Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo). Posiada certyfikat Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (British Law Centre). Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny od 2021 r.

Doświadczenie zdobywała we wrocławskich kancelariach prawnych m.in. w zakresie prawa ochrony danych osobowych, umów, własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i medycznego.

Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.

MAGDALENA DROFISZYN

RADCA PRAWNY

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji oraz podatku od nieruchomości.  

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz w wiodących firmach doradczych.

Posługuje się językiem angielskim oraz serbskim.

Aleksandra Potaczało, radca prawny

ALEKSANDRA JURCZYŃSKA (POTACZAŁO)

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (administracja, prawo, studia podyplomowe: „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”).

W 2020 r. ukończyła aplikację radcowską. W 2021 r. po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu radcowskiego, została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Członek Komisji ds. Praw Człowieka oraz Komisji Edukacji i Promocji Zawodu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Praktykę zawodową zdobywała m.in. w kancelarii komorniczej, notarialnej, a także podczas wieloletniej pracy w kancelarii radcowskiej. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie postępowań sądowych. Specjalizuje się w szeroko pojętych sprawach cywilnych, spadkowych i rodzinnych.

Sebastian Bechcicki, radca prawny

SEBASTIAN BECHCICKI

RADCA PRAWNY

Absolwent III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie złożył dyplom z wynikiem bardzo dobrym a także z najlepszym wynikiem studiów na Wydziale. Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
Członek Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu

Doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor cywilistycznych i filozoficznych publikacji naukowych oraz monografii z zakresu postępowania cywilnego.

Doświadczenie zdobywał praktykując w kilku wrocławskich kancelariach radcowskich. Specjalizuje się w prawie umów a także w szeroko pojętym rozwiązywaniu sporów cywilnych i gospodarczych. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwami w tym w zakresie finansowo-księgowym i w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu. Zdobyta wiedza i umiejętności w tym zakresie przekładają się na znajomość zagadnień specyficznych dla domeny publiczno-prawnej w tym w szczególności w sprawach administracyjnych, podatkowych oraz w prawie pracy.

Posługuje się językiem angielskim biegle w mowie i piśmie. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Interesuje się muzyką, sztuką oraz sportami ekstremalnymi. Zawodowo cechuje go prakseologiczne podejście do zagadnień, asertywność, komunikatywność, wytrwałość oraz odporność na stres.

Roksana Waltrowska, radca prawny

ROKSANA WALTROWSKA

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych wyspecjalizowanych w obsłudze procesu budowlanego, świadcząc usługi na rzecz liderów rynku deweloperskiego, a także w organie nadzoru budowlanego.

Specjalizuje się w projektach związanych z realizacją inwestycji budowlanych i deweloperskich, procesem budowlanym oraz obrotem nieruchomościami.

Wspiera inwestorów, wykonawców oraz projektantów przy realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących inwestycji mieszkaniowych, biurowych i usługowych.
Zajmuje się doradztwem na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od zakupu nieruchomości, przez wsparcie w uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń, negocjacje i nadzór nad realizacją kontraktów w procesie budowlanym, po obsługę sprzedaży lokali i komercjalizację zrealizowanych obiektów.

Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

DAWID FELISZEK

APLIKANT ADWOKACKI

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2022 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych o międzynarodowym zasięgu. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym. Uznany ekspert w dziedzinie prawa NGO, w szczególności w zakresie fundacji.  

Twórca i pomysłodawca wielu inicjatyw biznesowych takich jak Instytut Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości oraz realizowane w jego ramach Warsztaty Your Education in Business czy Międzynarodowe Forum Współpracy Gospodarczej Polska-Europa-Wschód. Założyciel i CEO rozwijającego się wrocławskiego biznesowego think-tanku Global Business View.  

Doradza klientom przede wszystkim przy projektach transakcyjnych, reorganizacyjnych oraz negocjowaniu kontraktów. Prywatnie zapalony miłośnik tatrzańskich wędrówek i sushi.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

PATRYCJA MŁODAWSKA

APLIKANT RADCOWSKI

WIKTORIA ZEMŁA

APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała broniąc pracę dyplomową z zakresu prawa pracy pn. „Prawo pracownika do ochrony prywatności”. W okresie studiów zaangażowana w działalność organizacji studenckiej – Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa w dziale S&C (Seminaria i Konferencje). Z racji sprawowania funkcji Dyrektora ds. Programów Wiodących koordynowała organizację Ogólnopolskich Konferencji odbywających się w ramach Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych.

Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Ze specyfiką zawodu zapoznawała się praktykując w kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych, koncentrując się na zagadnieniach związanych z obszarem prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek komunalnych zarządzających zasobem mieszkaniowym, przedsiębiorców branży spedycyjnej, prowadzenia sporów z ubezpieczycielami i sporów konsumenckich, a także postępowań upadłościowych, w tym postępowań w przedmiocie upadłości konsumenckiej.

Posługuje się językiem angielskim.

SZYMON PAWLAK

APLIKANT ADWOKACKI

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz analizie i sporządzaniu umów handlowych. Doradza również klientom kancelarii w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego.  

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w renomowanych wrocławskich kancelariach. 

W trakcie studiów uczestniczył w programie Erasmus+ na Eötvös Loránd University w Budapeszcie.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Karolina Till, prawnik

KAROLINA TILL

PRAWNIK

W latach 2014-2019 r. studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego zdobyte we wrocławskich kancelariach.

Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, handlowego oraz compliance.

W ramach swojej specjalizacji oferuje wsparcie w sprawach związanych z tworzeniem, zarządzaniem i reorganizacją spółek. Doradza podmiotom prawa handlowego na poziomie kontraktowym, zapewniając pomoc w przygotowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów handlowych. Prowadzi projekty obejmujące due diligence spółek, podziały, przekształcenia, likwidacje podmiotów gospodarczych, tworzenie struktur kapitałowych na potrzeby realizowanych transakcji, jak również obsługę inwestycyjną.

Posiada także doświadczenie w obszarze compliance, w szczególności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczaniu nieuczciwej konkkurencji. Oferuje kompleksowe wsparcie przy przygotowaniu i wdrożeniu wewnętrznych procedur compliance, w tym szczególnie w zakresie AML/KYC oraz whistleblowing, jak również prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej oraz pracowników w tym zakresie.

Jest autorką szeregu publikacji z zakresu compliance i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Posługuje się biegle językiem angielskim, a także językami hiszpańskim oraz włoskim na poziomie komunikacyjnym.

Łukasz Łoziński, corporate finance consulting

ŁUKASZ ŁOZIŃSKI

CORPORATE FINANCE CONSULTING

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Zdobywał doświadczenie jako analityk, menadżer, przedsiębiorca, ekspert organów publicznych, start-up mentor oraz inwestor.
Zrealizował ponad 100 projektów doradczych w 8 branżach, biorąc udział w transakcjach kapitałowych na łączną kwotę przekraczającą 500 milionów złotych.

Michalina Szyszka, pracownik administracyjno-biurowy

MICHALINA SZYSZKA

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY

Studentka I roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość na wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Posługuje się językiem angielskim.

MICHAŁ ROSIŃSKI

ASYSTENT RADCY PRAWNEGO