W praktyce często się zdarza, że po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podjęciu przez wspólników decyzji o podziale zysku wypracowanego za poprzedni rok, następuje potrzeba zmiany tej uchwały np. poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy spółki bądź wypłatę dywidendy.

Co do zasady podjęcie uchwały o podziale zysku należy do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Możliwe jest jednak przekazanie tej kompetencji innemu organowi (np. radzie nadzorczej) albo podmiotowi trzeciemu, przy czym nastąpić to może jedynie w drodze wyraźnego postanowienia umowy spółki. Umowa spółki może również zawierać postanowienia dotyczące sposobu podziału zysku, np. że wspólnicy mają prawo do dywidendy w określonej (np. procentem) wysokości.

Po podjęciu uchwały o wypłacie zysku wspólnikom może się okazać, że środki przeznaczone do wypłaty, lecz jeszcze niewypłacone, są niezbędne spółce do pokrycia niespodziewanych wydatków. Alternatywnie, może również wystąpić sytuacja, w której wspólnik, po podjęciu uchwały o zatrzymaniu zysku w spółce, nagle potrzebuje dodatkowych środków finansowych z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Pojawia się wtedy pytanie – czy możemy zmienić podjętą już uchwałę o podziale zysku?

Kwestia ta nie jest uregulowana wprost w przepisach, w związku z czym w doktrynie i praktyce powstały odmienne stanowiska. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem uchwała o podziale zysku raz podjęta nie powinna podlegać późniejszej zmianie. Istnieje również pogląd wskazujący na brak przepisu jednoznacznie zakazującego zmiany uchwały o podziale zysku skutkujący, tym samym dopuszczalnością jej dokonania i to za tym drugim stanowiskiem stoi większość praktyki. Niemniej jednak, z uwagi na brak twardych przepisów w tym zakresie, trudno jednoznacznie przewidzieć wynik potencjalnego sporu sądowego w tej materii.

W naszej ocenie, zmiana uchwały o podziale zysku jest prawnie dopuszczalna, pod warunkiem zgody wszystkich wspólników uprawnionych do dywidendy.

Uprawnienia właścicielskie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmują podejmowanie decyzji o wypłacie zysku. Ograniczanie możliwości zmiany wcześniej podjętych uchwał należy uznać za nieuzasadnioną ingerencją w sferę majątkową przedsiębiorców.

Należy jednak pamiętać, że uchwała sprzeczna z dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki może zostać zaskarżona w drodze powództwa o uchylenie uchwały. Możliwość zaskarżenia uchwały o zmianie przeznaczenia zysku jest ograniczona zarówno co do podmiotów uprawnionych do wniesienia powództwa, jak i co do terminu na jego wniesienie.

Z kolei formalności związane z dokonaniem zmiany obejmują zgłoszenie uchwały do KRS i urzędu skarbowego.

Podsumowując, zmiana uchwały o podziale zysku jest możliwa, niemniej jednak, w przypadku gdy jest ona sprzeczna z dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki, to może zostać uchylona przez sąd po jej wcześniejszym zaskarżeniu przez podmioty do tego uprawnione, np. zarząd spółki.