Postępowania sądowe wzbudzają dużo stresu, bywają czasochłonne i często zaostrzają konflikt. Jeśli widzisz możliwość porozumienia się z przeciwnikiem (nawet co do części roszczenia), istnieje szansa załagodzenia konfliktu i wypracowania wspólnego, zgodnego stanowiska, to mediacja jest właśnie dla Ciebie! Jeśli dalej nie jesteś przekonany – zapoznaj się z artykułem i rozwiej swoje wątpliwości.

1. W jakich sprawach zazwyczaj przeprowadza się mediacje?

 • Zakres spraw, w których przeprowadza się mediacje jest bardzo szeroki, albowiem mogą być one prowadzone we wszelkich sprawach, w których istnieje możliwość zawarcia ugody, m.in. w sprawach rodzinnych dotyczących alimentów, kontaktów; w sprawach pracowniczych, a także w sprawach o zapłatę, dział spadku, czy podział majątku.

2. Co umożliwia mediacja?

 • Dzięki temu, że mediacja jest poufna uczestnicy postępowania mają możliwość swobody wypowiedzi i dyskusji – informacje, argumenty i proponowane warunki ewentualnej ugody nie są wykorzystywane w postępowaniu sądowym (jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody). Ponadto, w ramach prowadzonej mediacji możemy spróbować porozumieć się w szerszym zakresie niż wskazany w toczącym się postępowaniu (wówczas część wykraczają poza zakres będzie ugodą pozasądową).

3. Gdzie odbędzie się mediacja ?

 • Mediacja odbywa się w miejscu wyznaczonym przez mediatora, np. w ośrodku mediacji (jest też możliwość spotkania w trybie zdalnym). Każdorazowo mediator poinformuje o miejscu mediacji oraz ustali ze stronami termin i godzinę spotkania.

4. Czy przebieg mediacji – w tym stanowisko stron i ich argumenty będą brane pod uwagę w postępowaniu sądowym jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody ?

 • Spotkania mediacyjne są poufne.
 • Protokół lub sprawozdanie z odbytej mediacji zawiera jedynie informacje o uczestnikach mediacji; ilości, miejscu i terminie spotkań, a także czy doszło do porozumienia.
 • Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody: – mediator nie może być świadkiem w dalszym postępowaniu; – mediator nie opisuje propozycji ugodowych, które padały na spotkaniach; – argumenty mediacyjne nie są wykorzystywane w toku dalszego postępowania.

5. Co warto wiedzieć o mediacji, o czym warto pamiętać?

 • Nie musimy podejmować decyzji o zawarciu ugody od razu.
 • Sądy wyznaczają czas na postępowanie mediacyjne do trzech miesięcy, jednak jeśli w tym czasie nie dojdziemy do porozumienia ale wciąż jest taka szansa – Sąd na wniosek mediatora/stron wydłuży termin.
 • Mediacja nie musi zakończyć się na jednym spotkaniu. Mediator może ustalić kilka terminów (w tym spotkania indywidualne i spotkania dla wszystkich uczestników).
 • Na mediacje możesz przyjść ze swoim pełnomocnikiem.
 • Na każdym etapie mediacji można z niej zrezygnować.
 • Przed mediacją zastanówmy się co jest dla nas kluczowe, w stosunku do czego możemy pójść na ustępstwa, a w stosunku do czego nie.
 • Jeżeli postępowanie dotyczy środków finansowych zastanówmy się nad ewentualnym obniżeniem kwoty, albo pomyślmy o sposobie zapłaty/rozłożenia na raty.
 • W przypadku, gdy jest się w silnym konflikcie z drugą stroną należy pamiętać, że mediator nie jest osobą, która będzie zabierała stanowisko, którejś ze stron.
 • Mediator jest osobą bezstronną, która nie ocenia stanu prawnego sprawy, ani tego kto ma „rację”. Zadaniem mediatora jest pomoc w wypracowaniu akceptowalnego dla obu stron rozwiązania.

6. Jak może zakończyć się mediacja?

 • Brak porozumienia – ugoda nie zostaje zawarta, a postępowanie sądowe toczy się dalej.
 • Zawarcie ugody + zatwierdzenie ugody przez Sąd skutkuje zakończeniem postępowania sądowego (ugoda ma moc prawną).
 • Zawarcie ugody + brak zatwierdzenia ugody przez Sąd. Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

7. Koszty mediacji?

 • Koszty mediacji, co do zasady ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń.
 • Zwolnienie strony od kosztów sądowych rozciąga się również na postępowanie mediacyjne.
 • Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji, pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na mediację.
 • Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.
 • Sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.