Dnia 13 października 2022 roku do polskiego prawa wprowadzona zostanie nowelizacja w kodeksie spółek handlowych. Zasadnicze zmiany, wprowadzone nowelizacją skupiają się na:

  • prawie grup spółek,
  • radach nadzorczych spółek kapitałowych,
  • dostosowaniu przepisów dotyczących organów spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do tych istniejących już rozwiązań w prostej spółce akcyjnej,
  • zarządach spółek kapitałowych,
  • katalogu przestępstw, których popełnienie stwierdzone prawomocnym wyrokiem zamyka możliwość pełnienia funkcji w spółach kapitałowych.

W artykule opisano zmiany z katalogu przestępstw. tj. przestępstwa, które dyskwalifikują do bycia członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem, czy prokurentem w spółkach kapitałowych (dalej: Osoba funkcyjna). Co istotne rozszerzony katalog przestępstw odnosić się będzie również do osób, które rozpoczęły pełnienie w/w funkcji przed wejściem w życie nowelizacji.

Zgodnie z nowelizacją, Osobą funkcyjną nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587–5872, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych oraz art. 228–231 kodeksu karny.
W związku z czym, reforma dodaje do dotychczasowego katalogu przestępstwa polegające na:

  • przyjmowaniu korzyści majątkowych lub osobistych albo ich obietnic w związku z pełnieniem funkcji publicznej;
  • pośrednictwie w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę z jednoczesnym powołaniem się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi,
  • udzieleniu lub obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji,
  • przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego mogącym skutkować szkodą interesu publicznego lub prywatnego.

W praktyce weryfikacja tego czy dana potencjalna Osoba funkcyjna została skazana za jedno z wykluczających przestępstw następowało przez poszczególne sądy rejestrowe, za pomocą danych z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Sądowego. Omawiana nowelizacja nakłada na Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego obowiązek udzielenia sądom rejestrowym z urzędu informacji o osobach, które od dnia wejścia w życie Nowelizacji KSH nie będą mogły pełnić funkcji w spółkach kapitałowych