W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę nazywaną Nowym Ładem, a która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 23 listopada 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 2105). Większość zawartych w niej przepisów zacznie obwiązywać od stycznia 2022 roku.

Przepisy Nowego Ładu dotyczą bardzo wielu dziedzin, w szczególności podatków, finansowania służby zdrowia, prawa budowlanego. Zmiany są daleko idące i wielu przedsiębiorców powinno rozważyć sytuację prawną, która może istotnie wpływać na prowadzenie ich biznesu.

Uchwalone przepisy dotyczą wielu zagadnień podatkowych, w tym m.in.:

1. zmian w składkach zdrowotnych:

  • wprowadzenie nowego sposobu liczenia składek zdrowotnych.

Przepisy Nowego Ładu przewidują uzależnienie wysokości składki zdrowotnej od osiągniętego dochodu. Oznacza to odejście od obowiązującej obecnie stałej stawki tej składki. Sposób obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie się różnił w zależności od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Zmianie ulegnie również wysokość składki zdrowotnej dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę lub zlecenia.

  • Uchylenie prawa do odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Oprócz zmiany zasad ustalania wysokości składki zdrowotnej, Nowy Ład wprowadza również zmianę w zakresie jej odliczenia od podatku. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych rozliczających się według skali

2. podwyższenia pierwszego progu podatkowego do 120.000,00 zł dla osób fizycznych rozliczających się według skali;

3. opodatkowania przychodów z najmu wyłącznie w formule ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

4. wyłączenie prawa do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych będących nieruchomościami mieszkalnymi;

5. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10%;

6. ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej;

7. ustanowienie możliwości opodatkowania w grupie VAT;

8. nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł;

9. wprowadzenie nabycia sprawdzającego przez organy skarbowe;

10. ograniczanie pracy na czarno.

Nowe przepisy to nie tylko podatki. Wielu zmianom ulegną regulacje dot. branży budowlanej i nieruchomościowej, w tym:

1. dopłaty do kredytów

Nowy Ład zakłada wsparcie w zakresie kupna lub najmu mieszkań. W tym celu przewidziano następujące rozwiązania: gwarancje do wkładu własnego przy kredycie hipotecznym, dopłaty do kredytu hipotecznego, jak również bony mieszkaniowe. Dla każdego z tych instrumentów przewidziany został odrębny tryb jego udzielenia i zakreślone zostały odrębne przesłanki umożliwiające ich przyznanie.

2. Zmiany Prawa budowlanego

Projekt zmian w procesie budowlanym dotyczy ułatwień w budowie domu do 70m2. Budowa domu ma być możliwa bez formalności – tj. bez obecności kierownika budowy, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę i bez prowadzenia dziennika budowy. Jedyną formalnością ma być uzyskanie zgłoszenia. Aby skorzystać z ułatwień przewidzianych we wprowadzanych zmianach, inwestycja musi być jednak prowadzona na własny użytek tj. w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

3. Zmiany ustawy deweloperskiej

Od dnia 1 lipca 2022 r. obowiązywać będą przepisy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym tzw. nowej ustawy deweloperskiej. Głównym celem Ustawy deweloperskiej jest dalsze wzmocnienie ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego, a nowym instrumentem w tym zakresie będzie utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Nowa ustawa deweloperska reguluje także takie nowe zagadnienia jak: zakres i treść umów rezerwacyjnych, zasady usuwania wad na koszt dewelopera czy warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej, gdy przy odbiorze lokalu mieszkalnego wystąpią wady istotne.

4. Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przede wszystkim odnoszą się do doprecyzowania zasad uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz procedury w tym zakresie. Co ważne Ustawodawca przewidział termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, który do tej pory nie został przewidziany, wobec czego zastosowanie miały ogólne przepisy wynikające z Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – który wynosić będzie co do zasady 90 dni. Przyjęcie ustawowo określonych terminów ma na celu przyspieszenie procedury architektoniczno – budowlanej.

JSP Legal publikować będzie artykuły, opisujące najważniejsze z punktu widzenia biznesu zmiany.

Artykuły będą miały wymiar praktyczny