W dniu 30 września 2023 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Różni się ono znacząco od dotychczas obowiązującego, co też może mieć wpływ na konieczność aktualizacji funkcjonujących w zakładach pracy regulaminów pracy.

Nowe przepisy zasadniczo rozszerzają obowiązki pracodawców względem pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze osiemnastego roku życia. Ustawodawca wskazał także kolejne prace, nieuwzględnione dotychczasowo, których wykonywanie przez młodocianych jest wzbronione bądź znacząco ograniczone. Zmiany dotyczą dwóch zasadniczych elementów obecnie obowiązującego rozporządzenia – wykazu prac, których wykonywanie przez młodocianych jest zabronione oraz wykazu prac, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli lat szesnaście.

Wśród kluczowych zmian wskazać należy:

 1. wprowadzenie nowego obowiązku związanego z zapewnieniem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
 2. wprowadzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka zawodowego każdorazowo przed dopuszczeniem młodocianych do niektórych prac;
 3. zmiany w zakresie zakazu wykonywania ręcznych prac transportowych przez młodocianych;
 4. wprowadzenie zakazu pracy młodocianego w zakładach pogrzebowych;
 5. wprowadzenie zakazu pracy młodocianego związanej z produkcją, sprzedażą, promocją i użytkowaniem wyrobów nikotynowych (dawniej tytoniowych);
 6. rozszerzenie zakazu zatrudniania młodocianych w pracy wykonywanej w narażeniu na ołów i jego związki;
 7. rozszerzenie zakazu zatrudniania młodocianych w pracy z substancjami psychoaktywnymi i ich mieszaninami;
 8. zmiana w zakresie zakazu wykonywania prac w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy;
 9. dopuszczenie możliwości wykonywania przez młodocianego pracy w urządzeniach komunikacji lotniczej;
 10. zmiany w zakresie zakazu wykonywania prac w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych związanych z temperaturą powietrza i wilgotnością;
 11. zmiany w zakresie zakazu wykonywania prac w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych;
 12. liczne zmiany w zakresie zakazu wykonywania prac, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów;
 13. zmiana w zakresie zakazu wykonywania prac związanych z materiałami wybuchowymi (w tym wyrobami pirotechnicznymi);
 14. wprowadzenie zakazu zatrudniania młodocianych przy pracach przy użytkowaniu niektórych kadzi, cystern, zbiorników i butli;
 15. liczne zmiany w zakresie zakazu wykonywania innych prac stwarzających zagrożenie wypadkowe (w tym m.in.: związanych z obsługą, konserwacją, remontami i montażem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, w transporcie oraz komunikacji samochodowej i tramwajowej, wykonywanych pod ziemią oraz na wysokości);
 16. wprowadzenie zakazu zatrudniania młodocianych przy pracach związanych z ratownictwem w określonych przypadkach;
 17. wprowadzenie możliwości wykonywania przez młodocianych w wieku powyżej 16 lat pracy pokojowych w domach wczasowych i turystycznych, pensjonatach i hotelach;
 18. likwidacja możliwości wykonywania przez młodocianych w wieku powyżej 16 lat pracy przy obsłudze konsumentów w zakładach gastronomicznych, w których podawany jest alkohol (z wyłączeniem);
 19. zmiany w zakresie możliwości wykonywania przez młodocianych w wieku powyżej 16 lat pracy w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych oraz w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów;
 20. zmiana podmiotowa w zakresie możliwości wykonywania przez młodocianych w wieku powyżej 16 lat pracy w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych, w szczególności przy spawaniu, cięciu i stapianiu metali bądź w mikroklimacie zimnym;
 21. zaostrzenie wymagań dopuszczenia młodocianych w wieku powyżej 16 lat do pracy w narażeniu na czynniki stwarzające ryzyko uczulenia;
 22. zmiany w zakresie możliwości wykonywania przez młodocianych w wieku powyżej 16 lat pracy pod ziemią.

Mając na względzie powyższe oraz liczne inne zmiany w omawianym obszarze prawa pracy, niezbędne jest zrewidowanie regulaminów pracy obowiązujących w zakładach pracy oraz, ewentualnie, znowelizowanie ich uwzględniając zmiany w prawie powszechnie obowiązującym.

—————————————————————————————————————————-

On September 30, 2023, a new regulation on the list of work forbidden to young people and the conditions of their employment in some of these jobs comes into force. It differs significantly from the one previously in force, which may also have an impact on the need to update labor regulations in operation at workplaces.

The new regulations essentially expand the obligations of employers to employees who have not yet reached the age of eighteen. The legislator has also indicated further work, not previously included, the performance of which by juveniles is prohibited or significantly restricted. The changes relate to two key elements of the current regulation – the list of work forbidden to be performed by juveniles and the list of work at which it is permitted to employ juveniles who have reached the age of sixteen.

Among the key changes, indicate:

 1. introduction of a new obligation related to the provision of personal protective equipment and work clothing and footwear;
 2. introduction of an obligation to carry out an occupational risk assessment each time before allowing adolescents to perform certain work;
 3. changes to the prohibition of manual handling work by juveniles;
 4. introduction of a ban on juvenile work in funeral parlors;
 5. the introduction of a ban on juvenile work related to the production, sale, promotion and use of nicotine (formerly tobacco) products;
 6. extending the ban on the employment of juveniles in work performed with exposure to lead and its compounds;
 7. extension of the ban on the employment of juveniles in work with psychoactive substances and their mixtures;
 8. amending the prohibition of work performed in conditions of exposure to ultrasonic noise;
 9. allowing juveniles to work in air communication equipment;
 10. changes to the prohibition of work in exposure to harmful physical factors related to air temperature and humidity;
 11. changes to the prohibition of work in exposure to harmful biological agents;
 12. numerous changes to the prohibition of work in which juveniles are exposed to an increased risk of injury;
 13. an amendment to prohibit work involving explosives (including pyrotechnic products);
 14. prohibiting the employment of juveniles in work on the use of certain vats, tanks, tanks and cylinders;
 15. numerous changes to the prohibition of other work posing an accident hazard (including, among others: related to the operation, maintenance, repair and assembly of equipment, installations and electrical power networks, in transportation and automobile and tramway communication, performed underground and at height);
 16. to prohibit the employment of juveniles in rescue work in certain cases;
 17. introduction of the possibility for juveniles over the age of 16 to work as maids in holiday and tourist homes, boarding houses and hotels;
 18. the elimination of the possibility for juveniles over the age of 16 to perform consumer service work in catering establishments where alcohol is served (excluded);
 19. changes to the possibility for juveniles over the age of 16 to perform work in exposure to harmful chemical agents and in exposure to harmful dust;
 20. subjective change in the possibility of juveniles over 16 years of age to perform work in exposure to harmful physical agents, in particular in welding, cutting and melting of metals or in cold microclimates;
 21. tightening the requirements for allowing juveniles over the age of 16 to work in exposure to agents that pose a risk of sensitization;
 22. changes to the possibility for juveniles over the age of 16 to perform underground work.

In view of the above and numerous other changes in the area of labor law in question, it is necessary to revise the labor regulations in force at workplaces and, possibly, to amend them taking into account changes in the generally applicable law.