Dzięki regulacji rozporządzenia (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. pasażerom, których lot rozpoczyna się lub kończy w państwie członkowskim Unii Europejskiej, przysługuje wiele praw w przypadku jego odwołania lub opóźnienia.

W razie takiego zdarzenia podróżnym, oprócz takich uprawnień jak prawo do zwrotu należności za bilet, prawo do zmiany planu podróży na podobnych warunkach czy prawo do opieki, przysługuje prawo do odszkodowania.

Zgodnie z art. 7 przywołanego rozporządzenia, wysokość takiego odszkodowania jest zależna od długości podróży wyrażonej w kilometrach. I tak za wszystkie opóźnione podróże do 1 500 km przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 euro, za loty wewnątrzwspólnotowe dłuższe niż 1 500 km lub inne loty o długości między 1 500 a 3 000 km – 400 euro, a za wszystkie pozostałe loty – 600 euro.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 oraz C-432/07 orzekł, że niektóre przepisy rozporządzenia (m.in. art. 7) należy interpretować w ten sposób, że do celów stosowania prawa o odszkodowaniu, pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów oraz że mogą oni powoływać się na prawo do odszkodowania przewidziane w art. 7 tego rozporządzenia, jeżeli z powodu opóźnienia poniosą stratę czasu wynoszącą trzy godziny lub więcej, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu.

Prawo to nie jest jednak nieograniczone. Odszkodowanie nie będzie przysługiwać pasażerom jeśli zostali poinformowani o odwołaniu lub opóźnieniu:

– co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu;

– w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu;

– w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Odszkodowanie nie przysługuje pasażerom również wtedy, gdy obsługujący lot przewoźnik lotniczy jest w stanie wykazać, że odwołanie lub opóźnienie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, przykładem takich nadzwyczajnych okoliczności może być m.in. zderzenie samolotu z ptakiem (tak: wyrok z dnia 4 maja 2017 r., sygn. C-315/15).

Autorem publikacji jest asystent radcy prawnego Michał Rosiński.