W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę na teren Polski przybyła znacząca liczba uchodźców uciekających przed wojną i szukających schronienia. Polskie społeczeństwo otworzyło się na pomoc zaatakowanemu sąsiadowi, a znaczący wkład w zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców mają osoby prywatne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i przedsiębiorcy. W celu wsparcia tych oddolnych inicjatyw zostały wprowadzone specjalne świadczenia pieniężne.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: Specustawa) przyznaje prawo ubiegania się o świadczenie pieniężne osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Wysokość tego świadczenia wynosi 40 zł za jeden dzień zakwaterowania i wyżywienia dla jednego uchodźcy. Z założenia świadczenie ma być wypłacane przez okres 60 dni, a w szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony. Świadczenia będą wypłacane z dołu.

Należy zaznaczyć, że przepisy wprowadzające świadczenia weszły z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. – oznacza to, że świadczenia przysługują również tym osobom, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie przed podpisaniem Ustawy.

Wymienionym podmiotom w ramach zakwaterowania i wyżywienia uchodźców przysługują takie same świadczenia jak osobom prywatnym. Oprócz tego wojewoda ma prawo podniesienia wysokości świadczeń gdy uzna to za zasadne ze względu na ponoszone przez przyjmujący podmiot koszty

  • Imię i nazwisko/nazwa składającego wniosek;
  • PESEL/NIP składającego wniosek;
  • Okres, na jaki zakwaterowana uchodźców oraz ich liczba oraz oświadczenie, że z tytułu zakwaterowania nie otrzymało się żadnych innych korzyści majątkowych;
  • Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania (możliwie PESEL, jeżeli posiada);
  • Oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
  • Oświadczenie o prawdziwości podawanych we wniosku danych (pod rygorem odpowiedzialności karnej);
  • Adres zakwaterowania przyjętych osób;
  • Adres e-mail i numer telefonu wnioskodawcy;
  • Oświadczenie o nieprzyjmowaniu wcześniej świadczenia za daną zakwaterowaną osobę;

Zgodnie z Rozporządzeniem wniosek jest rozpatrywany w ciągu miesiąca od daty złożenia w urzędzie gminy. Przyznanie lub wypłacenie świadczenia może być uzależnione przez urząd gminy od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, która zostanie przeprowadzona przez upoważnionych do tego pracowników urzędu gminy

Wniosek może zostać odrzucony, gdy urząd gminy w czasie weryfikacji uzna, że warunki w podanym miejscu zakwaterowania mogą zagrażać życiu lub zdrowiu uchodźców.

Do odrzucenia wniosku dochodzi również w przypadku, gdy przekazane w nim informacje okażą się nieprawdziwe.

W związku ze zwiększeniem się ilości osób zamieszkających dany lokal należy zmienić informacje podane w tzw. „deklaracji śmieciowej”, co wiąże się ze zmianą wysokości opłaty śmieciowej. Różne są podejścia samorządów do tej kwestii w kontekście przyjmowania uchodźców – niektóre z nich umarzają dodatkowe opłaty jeżeli miałyby one być nakładane w związku z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy, inne natomiast wspomnianą opłatę utrzymują, przez co osoby goszczące obywateli Ukrainy ponoszą dodatkowe koszty.

W razie wątpliwości warto więc skontaktować się z urzędem gminy właściwym do miejsca zakwaterowania uchodźców.