Czy forma relacji pomiędzy rodzicami (konkubinat, rozwód, brak związku) ma wpływ na zakres władzy rodzicielskiej? Czy jeśli masz ograniczoną władze rodzicielską, bądź Cię jej pozbawiono masz prawo do kontaktu z dzieckiem? Jaka jest relacja pomiędzy władzą rodzicielską, a kontaktami? W artykule znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.

Jeśli dziecko wychowuje się w rodzinie, w której rodzice pozostają w związku małżeńskim to władzę rodzicielską, co do zasady, posiadają oboje rodzice. Podobnie może być w przypadku kiedy rodzice żyją w nieformalnym związku, albo gdy żyją oddzielnie. Forma relacji pomiędzy rodzicami nie ma znaczenia na zakres wykonywanej władzy rodzicielskiej – znaczenie ma m. in. sposób jej wykonywania przez rodziców, to w jaki sposób się komunikują, czy nie ma przeszkód w podejmowaniu ważnych dla dzieci decyzji związanych m. in. z ich zdrowiem, rozwojem, nauką, a także czy rodzice podejmując decyzje w zakresie dzieci kierują się ich dobrem czy emocjami, które są pomiędzy dorosłymi (np. z uwagi na konflikt pomiędzy byłymi partnerami).

Natomiast, w przypadku rozwiązania związku małżeńskiego (rozwód) Sąd ma obowiązek uregulować kwestię władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym. Uregulowanie to musi być w taki sposób sformułowane, aby było wykonalne, ostateczne i jednoznaczne. W kwestii ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej Sąd kieruje się dobrem dziecka, a także uwzględnia prymat rodziców względem wychowania małoletniego.

Odnosząc się do kontaktów rodziców z małoletnim dzieckiem, ale także i z innymi krewnymi, należy z całą doniosłością podkreślić, że kontakty te są niezależnie od władzy rodzicielskiej. Jak słusznie wskazano w Wyroku Sądu Najwyższego osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r., sygn. akt: IV CK 615/03). Jednakże nie oznacza to, że kontaktu nie można ograniczyć bądź zakazać. Taką możliwość niesie regulacja zawarta w artykule 1132 k.r.o. (ograniczenie kontaktów) i 1133 k.r.o. (zakaz kontaktów), kolejną możliwością jest zobowiązania rodziców do określonego postępowania (art. 1134 k.r.o.).

Ponadto, co do zasady prawo do kontaktu z potomstwem przysługuje rodzicowi niezależnie od ograniczenia jego władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, czy też całkowitego jej pozbawienia.