Temat kredytów frankowych i ich unieważnienia w ramach postępowań sądowych jest bardzo dobrze znany większości społeczeństwa. Po wydaniu przez Rzecznika Generalnego TSUE pozytywnej opinii co do tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez banki spodziewać się należy kolejnej fali pozwów o unieważnienie umów kredytowych. W obliczu wielości postępowań i ich wysokich kosztów po stronie banków, masowo obserwujemy także występowanie przez te z propozycjami ugodowymi rozwiązania sporów bez zaangażowania procesu sądowego.

Przypomnijmy, że finalnie co do zasady procesy w sprawach frankowych doprowadzają do umorzenia pozostałej do zapłaty kwoty kredytu oraz do zwrotu, po jednej stronie, wpłaconych przez klienta rat, a z drugiej strony zwrotu uzyskanej kwoty kredytu. W przeważającej części przypadków, jak wynika z praktyki Kancelarii, jest to rozwiązanie wyjątkowo korzystne dla frankowiczów.

Czy w takiej sytuacji uzyskujący zwrot świadczeń czy umorzenie części zobowiązania frankowicz zobowiązany jest do jakiejś formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym?

Osoby z zaciągniętymi kredytami frankowymi to co do zasady konsumenci, a więc osoby fizyczne rozliczające się ze skarbówką w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. PITu. Z myślą o takich osobach wydane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (dalej jako: Rozporządzenie). Stosownie do Rozporządzenia, jeżeli kredyt został zaciągnięty na cele mieszkaniowe (a z takimi kredytami mamy do czynienia w ramach większości postępowań o unieważnienie) to wszelkie umorzone zobowiązania oraz uzyskane od banku kwoty tytułem zwrotu wpłaconych środków są nieopodatkowane. Stanowisko to znajduje potwierdzenie także w licznych interpretacjach podatkowych.

Ważne jednak, aby cała kwota kredytu przeznaczona była na cele mieszkaniowe. Jeżeli np. w ramach umowy kredytu jego część była udzielona na inny, dowolny cel, to w tym zakresie ulgę zastosować będzie można jedynie co do części obejmującej cele mieszkaniowe. Od pozostałej części, w odpowiedniej proporcji, odprowadzić należało będzie podatek PIT.

Kluczowa różnica zachodzi również w sytuacji zwrotu przez bank środków wraz z odsetkami. Odsetki od zasądzonych przez sądy należności traktować należy, zgodnie z interpretacjami skarbowymi, jako zwyczajny przychód tzw. przychód z innych źródeł, a tym samym konieczne będzie odprowadzenie od niego podatku dochodowego. Odsetki nie są więc objęte zwolnieniem stosowanie do ww. Rozporządzenia.

Co również istotne, kredytobiorca aby skorzystać z ulgi, nie musi wykorzystywać mieszkania które zakupił za udzielony kredyt na własne cele mieszkaniowe. Nic nie stoi na przeszkodzie w skorzystaniu z ulgi przez np. rodziców którzy zaciągnęli kredyt frankowy na zakup mieszkania dla swoich dzieci. Rozporządzenie wspomina jedynie o konieczności zaciągnięcia zobowiązania na cele mieszkaniowe, nie precyzując, że muszą być to cele mieszkaniowe kredytobiorcy, a w konsekwencji podatnika korzystającego ze zwolnienia.

W ramach praktyki postępowania sądowego Kancelarii Prawnej Jagodziński Skrzypek specjalizujemy się w kompleksowym prowadzeniu spraw o unieważnienie kredytów frankowych.
Jak widać również w kontekście podatkowym jest to rozwiązanie niezwykle korzystne dla kredytobiorców.
Już dzisiaj zapraszamy Państwa do kontaktu w tej sprawie!