Inspektor pracy sam ustali stosunek pracy❓

Sejm zajmie się uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy 📢

Obecnie PIP ma uprawnienie do wniesienia do sądu powództwa o ustalenie stosunku pracy po stwierdzeniu, że doszło do naruszenia Kodeksu pracy poprzez zatrudnienie pracownika na umowie cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę. 📃

W projekcie ustawy zmieniającej ustawę o PIP zaproponowano zwiększenie uprawnień PIP do ustalania – w drodze decyzji administracyjnej – istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że obecna forma zatrudnienia faktycznie nosi znamiona stosunku pracy. Decyzja inspektora będzie wywoływała skutki takie jak zawarcie umowy o pracę i będzie wykonywalna w trybie natychmiastowym.

Od decyzji inspektora pracodawcy przysługiwać będzie odwołanie do sądu rejonowego – sądu pracy. Wniesienie odwołania nie wstrzyma wykonania decyzji. W postępowaniu przed sądem to na pracodawcy ciążyć będzie obowiązek wykazania, że prawidłowo zastosował kontrakt cywilnoprawny.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Projekt trafił do Sejmu 14 kwietnia 2021 r.📆