Najważniejszą i najgłośniejszą zmianą wprowadzoną Nową Ustawą Deweloperską jest uregulowanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Każdy deweloper oprócz zapewnienia nabywcy środków ochrony w postaci otwartego lub zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego musi dokonywać terminowych wpłat składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny jest więc dodatkowym zabezpieczeniem dla nabywcy, na którym będą gromadzone składki wpłacane przez dewelopera na wypadek problemów z dokończeniem inwestycji. W swojej istocie powoduje przeniesienie odpowiedzialności na dewelopera w przypadku niezrealizowania inwestycji i zabezpiecza środki wpłacone przez nabywcę.

Jak działa Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

W zależności od wyboru podstawowej formy ochrony nabywcy jaką stanowi mieszkaniowy rachunek powierniczy – deweloper zobowiązany jest dokonywać terminowych składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Od każdej wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy deweloper musi wpłacić jej procent do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego – jest to tzw. składka. Maksymalna wysokość składki nie może przekraczać:

  • 1% dla otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego;
  • 0,1% dla zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Oznacza to, że wartość składki będzie zależna od wartości mieszkania. Deweloper musi dokonać wyliczenia wysokości składki na Fundusz i dokonać jej wpłaty do banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty przez nabywcę na poczet mieszkaniowego rachunku powierniczego i nie później niż przed wypłatą środków na rzecz dewelopera. Co ważne składka ta nie podlega zwrotowi.

W jakich sytuacjach nabywca może odzyskać środki zgromadzone na Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Nabywca może odzyskać środki zgromadzone na Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnych, w przypadku:

  • ogłoszenia upadłości dewelopera i stwierdzeniu, że dalsze prowadzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest uzasadnione;
  • ogłoszenie upadłości banku w sytuacjach ściśle określonych w Nowej Ustawie Deweloperskiej;
  • odstąpienia w określonych warunkach przez nabywcę od umowy zawartej z deweloperem, tytułem przykładu można wskazać na nie przeniesienie na nabywcę w terminie określonym w umowie deweloperskiej własności lokalu.

Zmiany po stronie Deweloperów

Obowiązek stosowania nowych zasad ochrony w zakresie odprowadzania składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny nie dotyczy inwestycji które zostały wprowadzone do sprzedaży przed dniem 1 lipca 2022 roku.