Właśnie ruszyła nowa edycja programu SME Fund, czyli programu przyznawania dotacji utworzonego w celu ochrony praw własności intelektualnej europejskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Fundusz pozwala na rekompensatę do 75% kosztów związanych z rejestracją m.in. znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

Z programu mogą korzystać przedsiębiorcy mający swą siedzibę na terytorium UE oraz Ukrainy, w tym również fundacje i stowarzyszenia, o ile prowadzą one działalność gospodarczą i jeżeli organ/organy publiczne kontrolują mniej niż 25% ich kapitału lub praw głosu.

Dofinansowanie obejmuje 75% kosztów zgłoszenia w procedurze krajowej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) lub unijnej do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz 50% kosztów zgłoszenia międzynarodowego do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), dokonanego za pośrednictwem urzędu krajowego lub unijnego. W ramach jednego vouchera MŚP otrzymuje możliwość zwrotu maksymalnie 1.000 euro.

W JSP Legal r.pr. Aleksandra Głąb pomoże Wam w uzyskaniu vouchera SME Fund oraz w rejestracji znaków towarowych. Wspieramy naszych Klientów w następujących krokach:

  1. Analiza potencjału i czystości konkurencyjnej znaku towarowego;
  2. Decyzja w doborze terytorium i zakresu ochrony znaku;
  3. Utworzenie strategii kosztowej w ochronie własności intelektualnej;
  4. Uzyskanie vouchera w ramach programu SME fund (uzyskanie możliwe jest ok. 2 tygodnie od momentu złożenia wniosku);
  5. Złożenie wniosku o rejestrację do wybranego organu;
  6. Koordynacja w uiszczeniu opłat i uzyskaniu zwrotu kosztów w ramach programu SME Fund;
  7. Reprezentacja prawna w trakcie postępowania rejestrowego, sprzeciwowego lub unieważniającego zgłoszony znak.

Przed złożeniem wniosku o dotację SME Fund należy przygotować:

  • wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa banku, nazwa przedsiębiorstwa, numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT (niektóre banki wydają zaświadczenie o prowadzeniu rachunku wyłącznie na pisemny wniosek posiadacza rachunku)
  • zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT lub zaświadczenie o posiadaniu lub nadaniu NIP.