Data wejścia w życie Nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w/s warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: Rozporządzenie), opublikowanego w Dzienniku Ustaw w listopadzie zeszłego roku, zbliża się wielkimi krokami – Rozporządzenie będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2023 r., dlatego też robimy szybki przegląd i przypomnienie głównym zmian wchodzących w życie, a także wskazujemy w stosunku do jakich przedsięwzięć Rozporządzenie w nowym kształcie będzie miało zastosowanie.

1. PUBLICZNIE DOSTĘPNE PLACE
Jak wskazuje ustawodawca, w celu przeciwdziałania tzw. betonozie w przestrzeni miejskiej wprowadzono nowe pojęcie „publicznie dostępnego placu” który ma pełnić funkcje rekreacyjne, komunikacyjnej i reprezentacyjne w tkance miejskiej. Takim terenom w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ma być przypisana funkcja rynku, terenu placu lub komunikacji drogowej, a w przypadku braku planu miejscowego za takie tereny będzie uznawało się grunty oznaczone w ewidencji gruntów i terenów symbolem bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) lub dr (droga). Co więcej jeżeli taki plac będzie miał powierzchni powyżej 1000m2, zgodnie z Rozporządzeniem konieczne jest zapewnienie, że co najmniej 20% jego powierzchni stanowić będzie teren biologicznie czynny, o ile wyższy wskaźnik nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. ODLEGŁOŚCI DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH POWYŻEJ 4 KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Celem zwiększenia komfortu mieszkańców i zapewnienia luźniejszej zabudowy doprecyzowano nowe wytyczne dotyczące odległości dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych od granicy działki.
Zgodnie z Rozporządzeniem dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych od granicy działki należy zachować odległość 5 m od granicy, niezależnie czy budynek jest zwrócony do granicy ścianą z oknami i drzwiami czy też bez.
Również w odniesieniu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych dookreślono, że odległość balkonu w takich
Niemniej jednak, dopuszczona została możliwość zmniejszenia odległości sytuowania takiego budynku do 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego taką możliwość przewiduje, a budynek zwrócony jest do granicy ścianą bez okien lub drzwi.
Ponadto obowiązek zachowania przedmiotowych odległości nie obowiązuje, jeżeli działka sąsiednia jest działką drogową lub właśnie publicznie dostępnym placem.

3. ODLEGŁOŚCI DLA BUDYNKÓW PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH
Ze względu na istniejące dotychczas jedynie regulacje przeciwpożarowe odnoszące się do odległości budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych lub zamieszkiwania zbiorowego, zdecydowano się na wprowadzenie ograniczeń w sytuowania budynków produkcyjnych i magazynowych o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000m2, które będzie należało sytuować
w odległości 30 m od ściany:

 • Istniejącego budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkiwania zbiorowego;
 • Projektowanego na innej działce budowlanej budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkiwania zbiorowego, w stosunku do którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub skutecznie dokonane zgłoszenie.

4. MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wprowadzone zostało ograniczenie co do ilości miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, które mogą zostać usytuowane bez ograniczeń w odległości do okien budynku. Zgodnie z nowym przepisem, którym jedynie 6% ogólnej liczby miejsc postojowych, jednak nie mniej niż 1 może zostać zlokalizowanych w bezpośredniej odległości od okien budynku.

5. PLACE ZABAW
Nowelizacja Rozporządzenia, w porównaniu do swojej poprzedniczki wprowadza obligatoryjny wymóg projektowania placów zabaw w odniesieniu do każdej inwestycji, której przedmiotem jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – niezależnie od tego czy jest to jeden budynek czy też zespół budynków, jeżeli ilość projektowanych mieszkań przekracza liczbę 20.
Zgodnie z nową regulacją plac zabaw/ miejsce rekreacyjne powinno być położone w 30% swojej powierzchni na terenie biologicznie czynnym, co do zasady powinno być ogrodzone – bądź to w formie ogrodzenia o określonych w Rozporządzeniu parametrach jeśli znajduje się w od strony drogi, ulicy, parkingu lub ciągu pieszo-rowerowego lub w formie żywopłotu.
Zostały określone wymogi zapewnienia nasłonecznienia, które powinno wynosić co do zasady co najmniej 2 godziny dla 50% powierzchni placu zabaw, natomiast w zabudowie śródmiejskiej nasłonecznienie powinno być zapewnione przez czas nie krótszy niż 1 godzina.
Powierzchnia placu zabaw określona została w widełkach i zależna jest od ilości mieszkań znajdujących się w budynku lub zespole budynków, przy czym została dopuszczona możliwość podziału placu zabaw na części, przy czym minimalna powierzchnia każdej z części wynosi nie mniej niż 50m2.
W przypadku realizacji jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego została przewidziana również preferencja, w myśl której jeżeli w takim budynku liczba mieszkań przekracza 20, możliwe jest:

 • niewykonywanie placu zabaw, gdy w odległości 750 m, liczonej jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki na której znajduje się budynek, istnieje publicznie dostępny plac zabaw;
 • zrealizowanie placu zabaw o powierzchni o 50% mniejszej niż wynikającej z widełek, przy czym nie mniejszej niż 20m2, przy założeniu, że budynek jest zlokalizowany na terenie zabudowy śródmiejskiej;
 • wykonanie sali zabaw zamiast placu zabaw, która znajdować się będzie we wnętrzu budynku, przy czym sala nie może mieć powierzchni mniejszej niż 50m2, a budynek będzie zlokalizowany na terenie zabudowy śródmiejskiej;
  Preferencje odnoszące się natomiast do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba mieszkań przekracza 20 lokali są zależne od położenia zespołu budynków w zabudowie śródmiejskiej i przedstawiają się w następujący sposób:
 • dopuszczalne jest niewykonywanie placu zabaw, gdy w odległości do 300 m, liczonej jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki na której znajduje się zespół budynków istnieje publicznie dostępny plac zabaw;
 • dopuszczalne jest wykonanie placu zabaw o powierzchni o 50% mniejszej niż wynikającej z widełek, przy czym nie mniejszej niż 20m2, przy założeniu, że budynek jest zlokalizowany na terenie zabudowy śródmiejskiej;

6. LOKALE UŻYTKOWE
Wprowadzono minimalną powierzchnię lokalu użytkowego, który musi posiadać powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25m2, co jest zasadą o której przewidziano następujące wyjątki:

 • przedmiotowego ograniczenie nie znajduje zastosowanie w stosunku do budynków zamieszkiwania zbiorowego lub budynków jednorodzinnych, jeżeli został w nich wydzielony lokal użytkowy;
 • ograniczenie to nie ma również zastosowania w stosunku do budynków, dla których przed dniem 1 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub zostało dokonane zgłoszenie, które nie zostało skutecznie podważone przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

7. ROWEROWNIE I POMIESZCZENIA NA WÓZKI DZIECIĘCE
Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wprowadzono obowiązek realizacji pomieszczenia o powierzchni min. 15m2, które ma zostać przeznaczone na miejsce do przechowywania rowerów i wózków dziecięcych, które powinno zostać zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do budynku.
Jeżeli nie jest możliwe zrealizowanie takiego pomieszczenia w budynku, dopuszczalne jest zrealizowanie takiego pomieszczenia gospodarczego w postaci wiaty, altany lub budynku gospodarczego.

8. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Wskazane przepisy wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r., oznacza to, że jeżeli po tym dniu zostanie dokonane zgłoszenie czy złożony wniosek o pozwolenie na budowę konieczne będzie dostosowanie projektu do przepisów znowelizowanego Rozporządzenia.
Natomiast Rozporządzenie w dotychczasowym kształcie znajduje zastosowanie w stosunku do zamierzeń budowlanych, co do których przed tym dniem:

 • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno – budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę;
 • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektoniczno-budowlany;
 • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych;
 • została wydana decyzja o legalizacji w trybie art. 49 ust. 4 Prawa budowlanego lub w trybie art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego.