1 grudnia 2021 r. funkcjonować zaczął Krajowy Rejestr Zadłużonych („KRZ”), na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1909; „Ustawa o KRZ”).

Ogólne informacje o rejestrze

KRZ jest rejestrem jawnym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości w systemie elektronicznym.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu Ustawy o KRZ, głównymi celami utworzenia rejestru są m.in.  zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem Internetu, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie ich efektywności.

Dane ujawniane w KRZ

Katalog danych zawartych w rejestrze określa art. 2 Ustawy o KRZ, zgodnie z którym w KRZ ujawniane są informacje o:

1. osobach lub podmiotach, wobec których:

  • są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów/wydatków egzekucyjnych;
  • toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące,

2. wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Funkcjonalności systemu

Za pośrednictwem rejestru możliwe jest m.in. wyszukanie ujawnionych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz niektórych egzekucyjnych. System KRZ pozwala również wyszukiwać i przeglądać obwieszczenia wymagane przez prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne, jak również zawiera wyszukiwarkę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Inną funkcjonalnością systemu KRZ jest zinformatyzowane prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz postępowaniach w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Portal umożliwia zalogowanym użytkownikom składanie wniosków i pism procesowych w ww. postępowaniach, jak również przeglądania akt tych postępowań oraz odbierania korespondencji w ich toku.

Wymiar praktyczny rejestru

Bieżący i szybki dostęp do rejestru jest istotnym narzędziem z perspektywy wierzycieli. Stanowi bezpłatne i łatwo dostępne źródło informacji o sytuacji finansowej i prawnej kontrahenta, za pośrednictwem którego można dokonać np. weryfikacji dłużnika przed zawarciem umowy. Pozwoli też na sprawniejsze uzyskanie informacji o wszczęciu postępowań upadłościowych względem dłużnika i w konsekwencji efektywne podjęcie związanych z tym działań.

Wprowadzenie rejestru stanowi również znaczne ułatwienie dla pracodawców. PRZ umożliwi łatwą weryfikację pracownika pod kątem posiadania zadłużenia alimentacyjnego. Pozwoli to na ograniczenie ryzyka wypłaty pracownikowi wynagrodzenia bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, co zgodnie z art. 282 § 3 kodeksu pracy stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 45.000 zł.

Dostęp do KRZ

Dostęp do rejestru możliwy jest za pośrednictwem stron internetowych: prs.ms.gov.pl oraz krz.ms.gov.pl.