Dopuszczalność zmiany uchwały o podziale zysku

W praktyce często się zdarza, że po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podjęciu przez wspólników decyzji o podziale zysku wypracowanego za poprzedni rok, następuje potrzeba zmiany tej uchwały np. poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy spółki bądź wypłatę dywidendy. Co do zasady podjęcie uchwały o podziale zysku należy do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Możliwe jest jednak [...]