Umowa deweloperska jest stosunkiem prawnym pomiędzy nabywcą a deweloperem w ramach którego do wybudowania budynku oraz ustanowienie odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu i praw z nim związanych na nabywcę, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.

Nowa Ustawa Deweloperska nie wprowadza zmian w zakresie formy zawarcia umowy deweloperskiej i kosztów ponoszonych przez strony, jednak wprowadza kilka elementów obligatoryjnych w umowie deweloperskiej, które muszą się w takiej umowie znaleźć.

Prawo do odstąpienia

Uwzględnienie w umowie deweloperskiej wszystkich elementów przewidzianych przepisami ustawy jest to o tyle istotne, że pominięcie przez dewelopera przy konstruowaniu jakiegokolwiek z elementów umowy deweloperskiej, uprawnia nabywcę do odstąpienia od umowy.

Obligatoryjne elementy umowy deweloperskiej

Katalog elementów umowy deweloperskiej został uregulowany w przepisie art. 35 Nowej Ustawy Deweloperskiej, jest to katalog otwarty, co oznacza, że dodatkowo oprócz wymienionych w nim elementów, strony mogą dodać dodatkowe postanowienia, przy czym elementy w nim wskazane są niezbędne dla poprawności umowy deweloperskiej.

Dokonując porównania z dotychczasowymi elementami, które powinna zawierać umowa deweloperską zostały dodane dodatkowe elementy tj.

  • określenie powierzchni użytkowej lokalu oraz wskazanie sposobu pomiaru powierzchni użytkowej;
  • informacje dotyczące naliczania i składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny;
  • informacje o zawarciu umowy rezerwacyjnej i wysokości opłaty rezerwacyjnej lub o jej braku;
  • termin odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.