Informujemy, że w związku ze zmianą brzmienia art. 461 Kodeksu postępowania cywilnego, konieczna może okazać się modyfikacja treści pouczeń zamieszczanych m.in. w pismach obejmujących wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę.

 

Dotychczasowa właściwość sądu w sprawach z zakresu prawa pracy

Począwszy od 7 listopada 2019 r., na skutek nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (o której pisaliśmy w tym artykule) ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zmian w zakresie właściwości sądów w sprawach z zakresu prawa pracy. Do tej pory powództwo przy tego typu sporach można było wytoczyć bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy, natomiast po nowelizacji treść przepisu regulującego właściwość uległa zmianie, co może rodzić konieczność zrewidowania dotychczas stosowanych wzorów dokumentów.

Właściwość sądu w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 461 k.p.c. powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone wyłącznie  przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Począwszy więc od 7 listopad 2019 r. Pracownik nie może więc wytoczyć powództwa przed sąd w którego okręgu znajduje się zakład pracy, chyba, że sąd ten jest jednocześnie sądem właściwości ogólnej pozwanego lub sądem w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana.

Konieczna aktualizacja pouczeń

Pracodawca ma obowiązek zamieścić w piśmie wypowiadającym umowę o pracę pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się od tego wypowiedzenia do sądu pracy (art. 30 § 5 Kodeksu pracy).

Wobec zmiany przepisów w zakresie właściwości sądu w sprawach pracowniczych, może okazać się, że istnieje potrzeba skorygowania pouczeń, które pracodawca zobowiązany jest umieścić w pismach obejmujących oświadczenie woli o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę.