Dopuszczalność zmiany uchwały o podziale zysku

W praktyce często się zdarza, że po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podjęciu przez wspólników decyzji o podziale zysku wypracowanego za poprzedni rok, następuje potrzeba zmiany tej uchwały np. poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy spółki bądź wypłatę dywidendy. Co do zasady podjęcie uchwały o podziale zysku należy do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Możliwe jest jednak [...]

By |2024-07-05T13:45:57+02:0005.07.2024|Publikacje|

DYREKTYWA PŁACOWA – OD KIEDY WYNAGRODZENIA BĘDĄ JAWNE?

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu i zasada niedyskryminacji pracowników jest dobrze znana pracownikom i pracodawcom. Każdy pewnie choć raz słyszał także o tym, że za równą pracę należy się równa płaca. Zagwarantowanie równości wynagrodzeń nie jest jednak sprawą prostą, co zauważył ustawodawca unijny. Pracownicy często nie mają wiedzy o tym jak wygląda struktura wynagrodzeń w [...]

By |2024-06-24T11:25:12+02:0024.06.2024|Publikacje|

Państwowa Inspekcja Pracy – nowe uprawnienia kontrolne

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zaproponowała wyeliminowanie przepisów prawa obowiązujących inspektorów pracy dotyczących okazywania upoważnienia do kontroli przedsiębiorców i przeprowadzania tych kontroli wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej. Posłowie twierdzą, że celem takiej zmiany jest uproszczenie i ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców i pozostałych pracodawców niebędących przedsiębiorcami. Nadto, projekt nowelizacji przewiduje także, że Państwowa Inspekcja Pracy byłaby [...]

By |2024-06-12T10:48:14+02:0012.06.2024|Publikacje|

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kiedy warto zawrzeć umowę z pracownikiem

Stosowanie zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy jest dość popularną praktyką wśród pracodawców. Przedsiębiorcy trudno wyobrazić sobie, że pracownik mógłby w trakcie zatrudnienia świadczyć pracę na rzecz podmiotu konkurencyjnego, dlatego taki zakaz często pojawia się w umowie z pracownikiem. Niezależnie od zapisów umowy, w takiej sytuacji pracodawcę zabezpiecza także kodeks pracy, zgodnie z którym [...]

By |2024-06-03T11:25:07+02:0003.06.2024|Publikacje|

Nadchodzące nowelizacje Kodeksu pracy. Czego będą dotyczyć?

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy, a wśród nich nowe metody obliczania stażu pracy oraz możliwość skrócenia jego czasu dla wielu pracowników. Jakie konkretne zmiany przygotowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej procedowana jest kolejna nowelizacja Kodeksu pracy, której celem jest zmiana zasad dotyczących obliczania stażu pracy. Informacja [...]

By |2024-05-24T13:24:54+02:0024.05.2024|Publikacje|

Zakończenie okresu przejściowego wynikającego z Nowej Ustawy Deweloperskiej – 1 lipca 2024 roku – biuletyn pełnoPRAWNA BUDOWA

Przepisy przejściowe – jak to dotychczas działało? Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tzw. Nowa Ustawa Deweloperska bądź NUD co do zasady weszła w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia tj. 1 lipca 2022 r. W związku z dość szerokim zakresem zmian [...]

By |2024-05-22T15:08:24+02:0022.05.2024|Publikacje|

Wdrożenie przez pracodawcę obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów BHP dotyczących organizacji stanowisk pracy

W dniu 17 listopada 2023 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (zwane dalej: „rozporządzeniem”). Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów rozporządzenia, na pracodawcy ciąży obowiązek wdrożenia zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy [...]

By |2024-05-06T15:25:23+02:0015.05.2024|Publikacje|

Wykreślenie zabytku z rejestru

Czym jest zabytek? Wielokrotnie w trakcie procesu inwestycyjnego, inwestorzy zderzają się z barierą w postaci ochrony konserwatorskiej budynków znajdujących się na terenie planowanej inwestycji, o ile w wielu przypadkach dąży się dokonania uzgodnień z organem konserwatorskim i realizacji inwestycji w sposób pozwalający na zachowanie jej wartości zabytkowych, o tyle nie zawsze jest to ekonomicznie czy [...]

By |2024-05-06T15:35:57+02:0008.05.2024|Publikacje|

Ustawa o ochronie sygnalistów coraz bliżej!

17 kwietnia 2024 roku rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów trafił do Sejmu. Po upływie dwóch lat od terminu, w którym Polska powinna wdrożyć unijną dyrektywę, projekt ustawy jest coraz bliżej realizacji. Głównym celem projektu jest uregulowanie kwestii dotyczących zgłaszania naruszeń, ochrony sygnalistów oraz podejmowania działań następczych przez podmioty prawne i organy publiczne. Projekt ustawy [...]

By |2024-04-22T14:28:24+02:0022.04.2024|Publikacje|

Partycypacja pracodawcy w kosztach zakupu okularów i soczewek kontaktowych dla pracowników

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. Jest on urzeczywistnieniem obowiązku pracodawcy związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, przewidzianego unormowaniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), a także postanowieniami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. [...]

By |2024-04-10T15:03:40+02:0003.04.2024|Publikacje|
Go to Top