By móc zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne konieczne jest spełnienie szeregu warunków wynikających z różnych aktów prawnych, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień od właściwych organów.

Jednym z podstawowych warunków pozwalających na zagospodarowanie nieruchomości na cele budowlane jest zapewnienie nieruchomości dostępu do drogi publicznej.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako dostęp do drogi publicznej rozumie bezpośredni dostęp, dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez odpowiednią służebność drogową.

Aby mówić o bezpośrednim dostępie konieczne jest zapewnienie możliwości z jego korzystania, a właśnie na to pozwala zjazd. Oznacza to, że by móc korzystać z nieruchomości konieczne ustanowienie jest dla niej zjazdu, a to wymaga pewnych kroków prawnych i tym będziemy dzisiaj się zajmować.

Zjazd zgodnie z przepisami jest to miejsce bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i definiowany jest jako część drogi publicznej, która łączy jezdnię oraz nieruchomość.

W Rozporządzeniu w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących budowy dróg publicznych (dalej: Rozporządzenie) mamy przewidziane aktualnie 3 rodzaje zjazdów – tj. zwykły, techniczny i awaryjny. Przy czym zjazd zwykły jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów, natomiast zjazdy techniczne i awaryjne stanowią zjazdy dla określonych pojazdów, a celem uniemożliwienia korzystania z nich przez pojazdy nieupoważnione powinny być w nich zamontowane urządzenia uniemożliwiające im poruszanie się.

Co ciekawe, w Rozporządzeniu nie ma odniesienia do warunków techniczny jakie powinny posiadać zjazdy, a jedynie do kwestii bezpieczeństwa. I tak, zjazdy zwykłego nie projektuje się w miejscu, które zagraża bezpieczeństwu ruchu czy też z jezdni klasy A, S lub GP z wyjątkami.

Warto, też zwrócić uwagę, że jak wynika z uzasadnienia do Rozporządzenia – W resorcie infrastruktury trwają także przygotowania do opracowania wytycznych projektowania, realizacji i utrzymania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach, których rekomendacja przez ministra jest planowana w 2023 r.

Co oznacza, że jednak kwestie parametrów technicznych i zasad projektowania zjazdów są planowane, niemniej do tego czasu trudno powiedzieć jakimi zasadami, oprócz zasad bezpieczeństwa, powinien kierować się projektant czy właściwy organ.

1) CZYM JEST ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU I JAK WYGLĄDA PROCEDURA

Pierwszym krokiem, który należy podjąć jeżeli nasza działka nie ma ustanowionego zjazdu jest wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na jego lokalizację, które jest decyzją administracyjną, a więc jej wydanie musi poprzedzać przeprowadzone prawidłowo postępowanie.

Organem właściwym w tym przypadku jest zarządca drogi, na którą chcemy poprowadzić zjazd, w zależności od rodzaju drogi (krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna) właściwy będzie inny organ.

Decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu ma kilka cech, na które warto zwrócić uwagę.

Po pierwsze jest decyzją uznaniową, co oznacza, że wiąże się to z swobodą organu co do wydania rozstrzygnięcia, niemniej jednak organ ze względu na zasady obowiązujące w postępowaniu administracyjnym zobowiązany jest do szerokiego i wyczerpującego przeprowadzenia postępowania i wyczerpującego uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia.

Po drugie, zezwolenie na lokalizację zjazdu stanowi decyzję wydaną na czas nieokreślony. Przy czym jeżeli zjazd nie zostanie zrealizowany na warunkach określonych w decyzji w terminie 3 lat od jej wydania, wówczas wygasa ona z mocy prawa. Nie ma możliwości zmiany tego terminu, a uchybienie mu oznacza konieczność wystąpienia z wnioskiem o nowe zezwolenie.

Jest jednak wyjątek, możliwe jest wydanie decyzji jedynie na czas określony, gdy wynika to z przepisów szczególnych lub przemawiają o tym zasady wiedzy technicznej.

Po trzecie, treść zezwolenia o lokalizacji zjazdu określa miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.

Po czwarte, decyzja o lokalizacji zjazdu stanowi rozstrzygnięcie lokalizacyjne, oznacza to, że po samo uzyskanie zezwolenia o lokalizacji ma w stosunku do zjazdu odnosi ten sam skutek co uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy nieruchomości. Pozwala dopiero na lokalizację, a nie na budowę.

Po piąte, od niedawna możliwe jest przeniesienie zezwolenia na lokalizację zjazdu za zgodą strony na rzecz której zezwolenie zostało uzyskane i za oświadczeniem podmiotu na rzecz którego decyzja zostaje przeniesiona, że wszelkie warunki z decyzji przejmuje.

2) PRZEBUDOWA ZJAZDU A ZEZWOLENIE

Uzyskanie zezwolenia jest konieczne nie tylko na lokalizację zjazdu. Także w sytuacji, gdy zjazd już istnieje, a właściciel nieruchomości przylegającej do drogi planuje jego przebudowę konieczne jest uzyskanie decyzji na przebudowę zjazdu wydanej przez właściwego zarządcę drogi, która również jest rozstrzygnięciem uznaniowym.

Zupełnie tak jak przy decyzji lokalizacyjnej, tak też przy zezwoleniu na przebudowę podstawowym kryterium będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Elementem dodatkowym decyzji w przedmiocie zezwolenia na przebudowę zjazdu jest określenie parametrów technicznych samego już zjazdu.

3) BUDOWA ZJAZDU

Drugi etap realizacji zjazdu to jego budowa. Gdy inwestor jest już w posiadaniu decyzji o lokalizacji zjazdu może wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę zjazdu lub dokonać zgłoszenia planowanej realizacji zjazdu. Niezbędnym załącznikiem w tej sytuacji jest właśnie decyzja lokalizacyjna.

4) KONSEKWENCJE REALIZACJI ZJAZDÓW NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI

Za nierespektowanie zasad związanych z realizacją zjazdów przewidziane są kary pieniężne. W ustawie o drogach publicznych przewidziane są kary za wybudowanie lub przebudowanie zjazdu bez zezwolenia, wybudowanie lub przebudowanie zjazdu o parametrach innych niż określonych w zezwoleniu lub za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu.

Biuletyn pełnoPRAWNABUDOWA

 1. Audyt nieruchomości
 2. System EDB czyli Dziennik Budowy w formie elektronicznej
 3. Rewolucja w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 4. Zezwolenie na lokalizację i przebudowę zjazdu
 5. Partycypacja społeczna w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 6. Program bezpieczny kredyt 2%
 7. Koniec użytkowania wieczystego?
 8. Urządzenia wytwarzające energie odnawialną a polityka przestrzenna gminy
 9. Podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego
 10. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowanych inwestycją nie drogową
 11. Samowola wodnoprawna
 12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Autor publikacji: Roksana Waltrowska radca prawny JSP, Szymon Szczęśniak asystent radcy prawnego JSP